top of page
Tietosuojakäytäntö

 Astuu voimaan: 01.08.2020
Vahvistanut: Jüri Vau, TVC OÜ johtokunnan jäsen

1. YLEISET SÄÄNNÖKSET
PRI1

1.1. Tämä tietosuojakäytäntö säätelee henkilötietojen keräämisen, käsittelyn ja säilyttämisen periaatteita. Henkilötietoja kerää ja käsittelee henkilötietojen rekisterinpitäjä TVC OÜ (jäljempänä rekisterinpitäjä).
1.2. Tässä tietosuojaselosteessa rekisteröidyllä tarkoitetaan asiakasta tai muuta luonnollista henkilöä, jonka henkilötietoja rekisterinpitäjä käsittelee.
1.3. Tässä tietosuojakäytännössä asiakkaalla tarkoitetaan ketä tahansa henkilöä, joka ostaa tavaroita tai palveluita rekisterinpitäjän verkkosivustolta.
1.4. Rekisterinpitäjä noudattaa lainsäädännössä säädettyjä henkilötietojen käsittelyä koskevia periaatteita sekä käsittelee henkilötietoja laillisella, oikeudenmukaisella ja turvallisella tavalla. Rekisterinpitäjä pystyy varmistamaan, että henkilötietoja on käsitelty lainsäädännön säännösten mukaisesti.

2. HENKILÖTIETOJEN KERÄÄMINEN, KÄSITTELY JA TALLENNUS
PRI2

2.1. Rekisterinpitäjän keräämät, käsittelemät ja tallentamat henkilötiedot kerätään fyysisesti (sopimuksen sekä toimitus- ja vastaanottoasiakirjojen allekirjoittamisen yhteydessä) tai sähköisesti (verkkosivuston, sähköpostin ja varastonhallinnan tietojärjestelmän kautta).
2.2. Jakamalla henkilötietojaan rekisteröity antaa rekisterinpitäjälle oikeuden kerätä, käsitellä, käyttää ja hallita henkilötietojaan tietosuojakäytännössä määriteltyihin tarkoituksiin, joihin rekisteröity on antanut luvan suoraan tai välillisesti, käyttäessään TVC OÜ:n palveluita.
2.3. Rekisteröity on vastuussa siitä, että hänen toimittamansa tiedot ovat tarkkoja, oikeita ja täydellisiä. Tietoisesti väärien tietojen antaminen katsotaan tietosuojasääntöjen rikkomiseksi. Rekisteröity on velvollinen ilmoittamaan rekisterinpitäjälle viipymättä antamiensa tietojen muuttumisesta.
2.4. Rekisterinpitäjä ei ole vastuussa vahingoista, jotka rekisteröidylle tai kolmansille osapuolille on aiheutunut rekisteröidyn antamista vääristä tiedoista.

3. ASIAKKAIDEN HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELY
PRI3

3.1. Rekisterinpitäjä on oikeutettu käsittelemään seuraavia rekisteröidyn henkilötietoja:
     3.1.1. etu- ja sukunimi;
     3.1.2. henkilötunnus;
     3.1.3. osoite;
     3.1.4. puhelinnumero;
     3.1.5. e-mail osoite;
     3.1.6. toimitus- ja nouto-osoite;
     3.1.7. tilinumero;
     3.1.8. maksukortin tiedot.
3.2. Edellä mainittujen lisäksi rekisterinpitäjällä on oikeus kerätä asiakkaan tietoja, jotka ovat saatavilla julkisista lähteistä.
3.3. Henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteena ovat yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan a, b, c ja f alakohdat:
     3.3.1. a) rekisteröity on antanut suostumuksen henkilötietojensa käsittelyyn yhdessä tai useammassa konkreettisessa tarkoituksessa;
     3.3.2. b) henkilötietojen käsittely on tarpeen rekisteröidyn kanssa tehdyn sopimuksen täyttämiseksi tai sopimuksentekoa edeltävien toimenpiteiden tekemiseksi rekisteröidyn hakemuksen mukaisesti;
    3.3.3. c) henkilötietojen käsittely on tarpeen rekisterinpitäjän lakisääteisen velvoitteen täyttämiseksi;
    3.3.4. f) henkilötietojen käsittely on tarpeen rekisterinpitäjän tai kolmannen osapuolen oikeutetun edun toteuttamiseen, paitsi jos näiden etujen yläpuolelle asettuvat rekisteröidyn edut tai perusoikeudet ja -vapaudet, joiden suojaamiseksi henkilötietoja on suojattava, erityisesti jos rekisteröity on lapsi.
3.4. Henkilötietojen käsittely tarkoituksen mukaisesti:
     3.4.1. Käsittelyn tarkoitus – henkilö- ja tietoturvallisuus.
     Henkilötietojen enimmäissäilytysaika – laissa määriteltyjen ehtojen mukaisesti.
     3.4.2. Käsittelyn tarkoitus – taloustoiminta, kirjanpito.
     Henkilötietojen enimmäissäilytysaika – laissa määriteltyjen ehtojen mukaisesti.
     3.4.3. Käsittelyn tarkoitus – tilausten käsittely.
     Henkilötietojen enimmäissäilytysaika – 12 kuukautta sopimuksen päättymisestä.
     3.4.4. Käsittelyn tarkoitus – asiakashallinta
     Henkilötietojen enimmäissäilytysaika – 12 kuukautta sopimuksen päättymisestä.
3.5. Rekisterinpitäjällä on oikeus jakaa asiakkaiden henkilötietoja kolmansille osapuolille, esimerkiksi valtuutetuille henkilötietojen käsittelijöille: kirjanpitäjille, kuljetus- ja kuriiriyrityksille, pilvi- ja tiedonsiirtopalveluiden toimittajille. Rekisterinpitäjä välittää maksujen suorittamiseen tarvittavat henkilötiedot valtuutetulle henkilötietojen käsittelijälle Maksekeskus AS:lle.
3.6. Käsitellessään ja säilyttäessään rekisteröidyn henkilötietoja rekisterinpitäjän on toteutettava organisatorisia ja teknisiä toimenpiteitä, joilla varmistetaan henkilötietojen suojaaminen vahingossa tapahtuvalta tai lainvastaiselta tuhoamiselta, muuttamiselta, paljastamiselta ja kaikelta muulta laittomalta käsittelyltä.
3.7. Rekisterinpitäjä säilyttää rekisteröityjen tietoja käsittelyn tarkoituksesta riippuen, kuitenkin enintään 27 vuotta.

4. REKISTERÖIDYN OIKEUDET
PRI4

4.1. Rekisteröidyllä on oikeus päästä käsiksi henkilötietoihinsa sekä tarkastaa niitä.
4.2. Rekisteröidyllä on oikeus saada tietoja henkilötietojensa käsittelystä.
4.3. Rekisteröidyllä on oikeus täydentää tai oikaista virheellisiä tietojaan.
4.4. Jos rekisterinpitäjä käsittelee rekisteröidyn henkilötietoja rekisteröidyn suostumuksen perusteella, rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa suostumuksensa milloin tahansa.
4.5. Rekisteröity voi oikeuksiensa käyttöä koskevissa asioissa kääntyä TVC OÜ:n puoleen asiakastuen sähköpostiosoitteeseen info@tvc.ee.
4.6. Rekisteröidyllä on oikeuksiensa puolustamiseksi oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle (Andmekaitse Inspektsioon).

5. LOPPUSÄÄNNÖKSET
PRI5

5.1. Tämä tietosuojakäytäntö on laadittu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2016/679 (Luonnollisten henkilöiden suojelusta henkilötietojen käsittelyssä sekä näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta ja direktiivin 95/46/EY kumoamisesta (yleinen tietosuoja-asetus)), Viron henkilötietolain (isikuandmete kaitse seadus) sekä Viron ja Euroopan unionin lainsäädännön mukaisesti.
5.2. Rekisterinpitäjällä on oikeus muuttaa tätä tietosuojakäytäntöä osittain tai kokonaan, ilmoittamalla muutoksista rekisteröidyille verkkosivuston www.tvc.ee kautta.

bottom of page