top of page
Yleiset ehdot

1. Yleisten ehtojen soveltaminenYleisten ehtojen soveltaminen

2. Määritelmät

 

   Yleiset ehdot

3. Sovellettava laki

4. Erimielisyydet

5. Yleisten ehtojen muuttaminen ja julkaiseminen

6. Kirjallinen asiointi

7. Palveluaika

8. Maksut ja palkkiot

9. Maksut, kulut ja verot

10. Maksujärjestelyt

11. Tallettajan vastuu

   Varastoitavien yksiköiden vastaanottaminen
12. Tavaran kuvaus ja ennakkotietojen antaminen
13. Tilauksesta kieltäytyminen
14. Tilauksen täyttämisen nopeus
15. Varastointipalvelun suorittamisen aloitus
16. Paikalletoimitus ja vastaanotto
17. Varastoitavan yksikön alkuperäinen kunto
18. Varastoitavien yksiköiden tarkastus
19. Vastaanottoasiakirjan antamine

    Varastointi
20. Varastointipaikka, varastoitavien yksiköiden siirto
21. Pääsylupa varastointipaikkaan
22. Varastoitavien yksiköiden käsittely
23. Varastoitavien yksiköiden käsittely erikoismenetelmin
24. Erikoiskäsittelystä ilmoittaminen
25. Varastoitavan yksikön vaurioituminen ja katoaminen
26. Varastoitavien yksiköiden tuhoutumisesta ilmoittaminen
27. Vaurioituneen tai kadonneen varastoitavan yksikön korvaaminen
28. Varastointimaksujen periminen varastoitavien yksiköiden tuhoutumisen sattuessa


    Vakuutukset
29. Varastonpitäjän vakuutusvelvollisuus
30. Varastoitavan yksikön vakuuttaminen
31. Vakuutussopimuksen tekeminen, muuttaminen ja irtisanominen

   

    Varastoitavien yksiköiden luovuttaminen varastosta
32. Oikeus vaatia varastoitavan yksikön luovuttamista
33. Varastoitavien yksiköiden varastosta luovuttamisen ehdot
34. Varastoitavien yksiköiden noutaminen
35. Velvollisuus noutaa varastoitavat yksiköt ennen sovittua määräaikaa


   Muut ehdot
36. Panttioikeus
37. Julkinen myynti
38. Saatavien määrä
39. Vaatimusten vanhentuminen
40. Vaatimusten vanhentumisajan alku
41. Varastoitavan yksikön omistusoikeuden siirto tai luovutus
42. Ylivoimainen este

YLEISET EHDOT
1. YLEISTEN EHTOJEN SOVELTAMINEN

1.1. Varastonpitäjä ja tallettaja sitoutuvat täyttämään yleisistä ehdoista johtuvia velvollisuuksiaan; he eivät saa soveltaa oikeussuhteeseen ehtoja, ohjeita ja määräyksiä, jotka ovat ristiriidassa yleisten ehtojen kanssa, elleivät he ole erikseen toisin sopineet eikä asiasta ole sopimuksessa nimenomaisesti mainittu.
1.2. Mikäli varastonpitäjä tarjoaa myös muita palveluja ja/tai toimii huolitsijana, rahdinkuljettajana, vakuutusmeklarina tai vastaavana, yleisten ehtojen lisäksi sovelletaan myös vastaavan toimialan vakioehtoja tai sovittuja ehtoja.
1.3. Jos varastonpitäjä käyttää palvelun suorittamiseen aliurakoitsijoita, sovelletaan siihen ao. aliurakoitsijan palveluehtoja.

TING1
2. MÄÄRITELMÄT
TING2

2.1. Poikkeuksellinen työ on palvelu, jota ei ole kuvattu ja hinnoiteltu hinnastossa, sopimuksessa tai sopimuksen liitteissä. Poikkeuksellista työtä suoritetaan aina tuntiperusteisesti. Poikkeukselliset työt suoritetaan sovitun mukaisesti ja tallettajan kirjallisen toimeksiannon perusteella. Varastonpitäjä tekee poikkeuksellisia töitä mahdollisuuksien mukaan.
2.2. Tallettaja on henkilö (tai yritys), joka luovuttaa varastoitavat yksiköt varastonpitäjälle varastoitavaksi tai jonka lukuun varastonpitäjä varastoi varastoitavia yksiköitä. Tallettaja antaa varastonpitäjälle ohjeet varastoitavien yksiköiden varastoimiseen, käsittelyyn ja varastosta luovuttamiseen.

2.3. Varastoitava yksikkö on mikä tahansa varastoitavaksi annettu itsenäinen esine/yksikkö, jolle annetaan varastotunnus ja/tai -nimike (esim. tavara, vaatteet, vapaa-ajan tavarat, huonekalut, lava, laatikko, rasia, polkupyörä, autonrenkaat jne.). Tallettaja antaa varastonpitäjälle konkreettisen varastoitavan yksikön säilytettäväksi, ja varastonpitäjä vastaanottaa, varastoi, käsittelee ja luovuttaa varastosta aina konkreettisen varastoitavan yksikön. Varastoitava yksikkö täyttää varastonpitäjän varastossa yhden tai useamman hyllypaikan sen todellisesta koosta riippuen.
2.4. Vakuutuskorvaus on vakuutussopimuksen mukainen vakuutussumma, sen osa tai joku muu vakuutustapahtumasta maksettava summa tai suoritettava palvelu.
2.5. Vakuutusmaksu on vakuutussopimuksen mukainen maksu vakuutuspalvelun toimittamisesta.
2.6. Käsin siirrettävä yksikkö on varastoitavaksi annettu lähetys tai sen osa, jota kuorma-autosta purettaessa ja/tai varastoon sijoitettaessa saa siirtää vain käsin.
2.7. Varastointi on varastonpitäjän tarjoama maksullinen palvelu, jonka puitteissa varastonpitäjä sitoutuu varastoimaan, pitämään ja säilyttämään varastoitavia yksiköitä hyllypaikoilla.
2.8. Hyllypaikka on varastoijan määrittelemä mittayksikkö varastoitavan tavaran mittojen määrittämiseksi (mitat: 1,2 m (syvyys) x 0,8 m (leveys) x 1,35 m (korkeus) ja paino 700 kg) sekä toimii varastopalvelun maksuperusteena.
2.9. Varastonpitäjä on yritys, joka sitoutuu varastoimaan toisen henkilön (tallettajan) sille luovuttamat varastoitavat yksiköt ja luovuttamaan ne varastosta tallettajan määräyksestä. Varastonpitäjä saa tallettajalta ohjeet varastoitavien yksiköiden varastoimiseen, käsittelyyn ja varastosta luovuttamiseen.
2.10. Varastointimaksut ovat varastonpitäjän vahvistamat palveluiden, materiaalien ja hyllypaikkojen hinnat.
2.11. Varastointipaikka on varastonpitäjän hallussa ja/tai käytössä oleva varasto.
2.12. Sopimus on osapuolten välinen keskinäinen tahdonilmaisu, joka sisältää varastonpitäjän yhteystiedot ja jolla sovitaan oikeudellisista seurauksista ja velvoitteista.
2.13. Koneella siirrettävä yksikkö on varastoitavaksi annettu lähetys tai sen osa, jota kuorma-autosta purettaessa ja/tai varastoon sijoitettaessa voi siirtää olemassa olevia siirtolaitteita käyttäen.
2.14. Käyttörajoituksen alainen tavara on tavara, jonka kuljetus tai käsittely on lailla kiellettyä tai rajoitettua tai jonka käsittely edellyttää lain mukaista erityislupaa ja -ehtoja.
2.15. Osapuoli tai osapuolet ovat yleisten ehtojen tai sopimuksen yhteydessä tallettaja tai varastonpitäjä, jäljempänä erikseen “osapuoli” tai yhteisesti “osapuolet”.
2.16. Lähetys on kokonaisuus tavaroita (ja/tai varastoitavia yksiköitä), joka liikkuu lähtö- ja määräpaikan välillä.
2.17. SDR (Special Drawing Right) on kansainvälisen valuuttarahaston (IMF) varantoväline, jonka kurssi vaihtelee suhteessa euroon. SDR:n kurssi löytyy osoitteesta http://www.imf.org/external/np/fin/data/param_rms_mth.aspx
2.18. Vastaanottoasiakirja on numeroitu ja allekirjoitettu asiakirja, joka vahvistaa varastoitavien yksiköiden vastaanottamisen ja johon on kirjattu vastaanottopäivä; tallettaja; varastoitavaksi annetut varastoitavat yksiköt; vastaanoton yhteydessä tehdyt työt, käytetyt materiaalit ja suoritetut palvelut.
2.19. Luovutusasiakirja on numeroitu ja allekirjoitettu asiakirja, joka vahvistaa varastoitavien yksiköiden varastosta luovuttamisen ja johon on kirjattu luovutuspäivä; tallettaja; varastosta luovutettavat varastoitavat yksiköt; luovutuksen yhteydessä tehdyt työt, käytetyt materiaalit ja suoritetut palvelut.

YLEISET EHDOT
3. SOVELLETTAVA LAKI
TING3

3.1. Varastointiin liittyviin oikeudellisiin suhteisiin sovelletaan Viron lakia.

4. ERIMIELISYYDET

4.1. Kaikki varastonpitäjän ja tallettajan välillä syntyvät riidat ratkaistaan Viron tuomioistuimessa.

TING4
5. YLEISTEN EHTOJEN MUUTTAMINEN JA JULKAISEMINEN
TING5

5.1. Yleisiä ehtoja muuttaessaan varastonpitäjä sitoutuu julkaisemaan uuden tekstin kokonaisuudessaan vähintään kolmekymmentä (30) kalenteripäivää ennen uusien yleisten ehtojen voimaantuloa.
5.2. Yleiset ehdot on julkaistu TVC OÜ:n verkkosivuilla (http://www.tvc.ee). Tallettajalle, joka on ilmoittanut varastonpitäjälle sähköpostiosoitteensa, lähetetään ilmoitus yleisten ehtojen muuttamisesta myös sähköpostitse.

TING6
6. KIRJALLINEN ASIOINTI

6.1. Kaikki varastoitavan yksikön varastointiin liittyvät tarjoukset, sopimukset, toimitus-, varastointi-, käsittely- ja luovutusohjeet on laadittava kirjallisesti. Kirjallisen muotovaatimuksen täyttää myös sähköinen kirjeenvaihto ja muut kirjallisesti toistettavassa muodossa toimitetut viestit.
6.2. Ellei toisin ole sovittu, suullinen tai puhelinviestintä sitoo varastonpitäjää vain, jos asia vahvistetaan heti kirjallisesti.

7. PALVELUAIKA
TING7

7.1. Varastointipaikalla vastaanotetaan varastoitavat yksiköt varastoon ja luovutetaan varastosta varastonpitäjän virallisena aukioloaikana. Mikäli tallettaja haluaa tulla palvelluksi aukioloajan ulkopuolella, varastonpitäjä voi oman harkintansa mukaan täyttää tämän pyynnön tai ei. Varaston virallisen aukioloajan ulkopuolella suoritetusta palvelusta johtuvat lisäkustannukset maksaa tallettaja.
7.2. Varastointipaikkojen viralliset aukioloajat on ilmoitettu varastonpitäjän verkkosivuilla (http://www.tvc.ee).

8. MAKSUT JA PALKKIOT
TING8

8.1. Varastonpitäjän voimassaolevat varastointimaksut ja palkkiot on ilmoitettu varastonpitäjän verkkosivuilla (http://www.tvc.ee).
8.2. Varastonpitäjällä on oikeus muuttaa hintoja kerran vuodessa Viron tilastokeskuksen (Statistikaamet) julkaiseman kuluttajahintaindeksin verran, ilmoittamalla siitä vähintään kuusikymmentä (60) kalenteripäivää etukäteen. Mikäli tallettaja ei hyväksy uutta hinnastoa, tallettajalla on oikeus yksipuolisesti irtisanoa sopimus, ilmoittamalla siitä varastonpitäjälle kolmekymmentä (30) päivää etukäteen.
8.3. Varastonpitäjän kulloinkin voimassaolevat palkkiot ja kaikki mahdolliset niitä koskevat kirjalliset tai suulliset sopimukset varastonpitäjän ja tallettajan välillä perustuvat sopimuksen tekohetkellä tai ohjeiden antamishetkellä päteviin tavanomaisiin työ-, energia- ja vuokrakustannuksiin. Kustannusten noustessa varastonpitäjä muuttaa maksuja/palkkioita, ilmoittamalla siitä tallettajalle 30 päivää etukäteen.
8.4. Varastonpitäjällä on oikeus muuttaa maksuja/palkkioita heti, kun viranomaiset ottavat käyttöön tai korottavat varastonpitäjän palveluista määrättyjä maksuja.

9. MAKSUT, KULUT JA VEROT
TING9

9.1. Tallettaja vastaa kaikista varastoitavan yksikön varastointiin liittyvistä kuluista (kuljetuskulut, korvaukset, verot, maksut, sakot sekä mitkä tahansa muut maksut ja kulut). Tallettajan on varastonpitäjän ensimmäisestä pyynnöstä maksettava nämä kulut etukäteen tai korvattava ne, riippumatta siitä, onko tavara varastointipaikalla vai viety sieltä pois.
9.2. Jos varastonpitäjä katsoo tarpeelliseksi aloittaa oikeudenkäynnin tai ryhtyä muihin oikeudellisiin toimenpiteisiin maksujen, verojen, sakkojen tai muiden laillisten maksujen ja kulujen riitauttamiseksi tai jos tallettaja pyytää varastonpitäjältä tällaisen oikeudenkäynnin aloittamista, tallettaja korvaa varastonpitäjän ensimmäisestä pyynnöstä varastonpitäjän asiaankuuluvat kulut, mukaan lukien oikeudelliset, taloudelliset, neuvonta- ja apukulut, jotka varastonpitäjä pitää kohtuudella tarpeellisena. Varastonpitäjä neuvottelee mahdollisuuksiensa mukaan tallettajan kanssa ja pyrkii saamaan häneltä ohjeita ennen kohdassa 9 mainitun oikeudenkäynnin aloittamista tai muiden oikeussuojakeinojen soveltamista.
9.3. Jos tallettaja toimii rahoitus- tai veroasiamiehenä, tallettajan on maksettava kaikki verot, palkkiot, sakot, korot, viivästysmaksut ja muut niihin liittyvät kulut tai vahingonkorvaukset, ilman että se rajoittaisi kohdan 9.1 säännösten soveltamista. Tallettaja hyvittää nämä saamiset varastonpitäjälle ensimmäisestä vaatimuksesta.

10. MAKSUJÄRJESTELYT
TING10

10.1. Kaikki varastonpitäjän saamiset tallettajalta, mukaan lukien varastointimaksut, vakuutusmaksut ja -kulut, vastaanotto- ja luovutusmaksut, ylimääräisten töiden palkkiot sekä tulipalosta aiheutuneet siivouskulut yms. satunnaiset kulut, työntekijöiden lisäpalkkiot, verot, maksut, viivästysmaksut jne. on maksettava ensimmäisestä vaatimuksesta.
10.2. Maksut suoritetaan euroissa varastonpitäjän laatimien laskujen perusteella.
10.2.1. Laskun suorittamisen helpottamiseksi tarjotaan yhteistyössä Maksekeskus AS:n kanssa mahdollisuutta laskun maksamiseen laskussa olevan maksulinkin kautta.
10.2.2. Laskua maksettaessa tallettaja ohjataan laskussa olevan linkin kautta varastonpitäjän oman maksuympäristön ulkopuolelle vastaavan osapuolen suojattuun ympäristöön – pankkilinkin kautta maksettaessa vastaavan pankin ympäristöön ja pankkikortilla maksettaessa Maksekeskus AS:n ympäristöön. Varastonpitäjällä ei ole siinä tapauksessa pääsyä tallettajan pankki- sekä luotto- tai maksukortin tietoihin.
10.2.2.1. Ohjatessa tallettajaa maksuympäristön ulkopuolelle, varastonpitäjä välittää vastaavalle taholle maksujen suorittamiseen tarvittavat henkilötiedot. Henkilötietojen vastaanottajat (ml. Maksekeskus AS) ovat tässä yhteydessä valtuutettuja henkilötietojen käsittelijöitä.
10.3. Tallettaja maksaa varastointimaksut aina sovitussa ajassa, ilman että se rajoittaisi edellisen momentin säännösten soveltamista.
10.4. Mikäli tallettaja ei suorita varastonpitäjän laskuja ajoissa, varastonpitäjä voi vaatia häneltä sopimuksen mukaisen viivästyskoron tai, jos sopimusta ei ole, yleisissä ehdoissa määritellyn viivästyskoron maksamista.
10.5. Varastonpitäjän tilille tulleet rahat käytetään maksun tarkoituksesta riippumatta ensimmäisessä järjestyksessä tallettajan velkojen selvittämiseen.
10.6. Mikäli erääntyneitä saatavia peritään oikeudenkäynti- tm. menettelyn kautta, velan määrää korotetaan 10 %, kattaakseen perintäkulut. Oikeudenkäynti- ja oikeudenkäynnin ulkopuoliset kulut jäävät tallettajan maksettaviksi.

11. TALLETTAJAN VASTUU
TING11

11.1. Tallettaja on vastuussa varastonpitäjään ja kolmansiin osapuoliin nähden varastoitavan yksikön katoamisesta tai vahingoittumisesta, joka johtuu virheellisestä tai harhaanjohtavasta ja puutteellisesta kuvauksesta, merkinnästä tai tiedosta, sekä katoamisesta ja vahingoittumisesta, joka johtuu varastoitavan yksikön ja pakkauksen ilmoittamattomasta viasta, vaikka tällainen katoaminen tai vahingoittuminen ei tapahtunut tallettajan syystä. Mikäli varastoitavan yksikön painoa ei ole ilmoitettu tai se on ilmoitettu virheellisesti, tallettaja on vastuussa siitä aiheutuvasta vahingosta.
11.2. Tallettaja vastaa kaikista vahingoista, jotka johtuvat yleisten ehtojen tai tallettajan ja varastonpitäjän välillä erikseen sovittujen tallettajan velvoitteiden laiminlyönnistä, viivästymisestä tai virheellisestä täyttämisestä, paitsi jos varastonpitäjä on aiheuttanut ao. vahingon tahallisesti tai törkeästä huolimattomuudesta.
11.3. Tallettaja on velvollinen korvaamaan varastonpitäjälle myös kolmansin osapuolten oikeutetut vaatimukset, niille maksetut tai maksettavat kulut sekä vahingot, mukaan lukien varastonpitäjän ja tallettajan työntekijöiden vaatimukset, jotka johtuvat varastoidun yksikön luonteesta tai kunnosta, paitsi jos varastonpitäjä on aiheuttanut ao. vahingon tahallisesti tai törkeästä huolimattomuudesta.
11.4. Jos tallettaja on ilmoittanut varastonpitäjälle, että varastoitava yksikkö tuodaan varastoon tietyssä määrässä tai määrättynä aikana tai noudetaan varastosta tietyssä määrässä tai määrättynä aikana, eikä tallettaja tosiasiallisesti toimita varastoitavaa yksikköä tai ei nouda sitä sovitussa määrässä, tavalla tai aikana, tallettajan on korvattava varastonpitäjälle kustannukset, jotka johtuvat tallettajan ohjeiden täyttämiseksi käytettyjen työntekijöiden tai käyttämättä jääneiden tai vain osittain käytettyjen laitteiden seisokista.

VARASTOITAVIEN YKSIKÖIDEN VASTAANOTTAMINEN
12. TAVARAN KUVAUS JA ENNAKKOTIETOJEN ANTAMINEN
TING12

12.1. Tallettaja toimittaa varastonpitäjälle kirjallisen tarjouspyynnön, tilauksen ja ohjeet koskien varastoitavien yksiköiden säilyttämistä ja käsittelyä, joissa on tarvittaessa ilmoitettu varastoitavan yksikön sisältö, arvo, bruttopaino ja muut tärkeät tunnusluvut sekä muut tärkeät tiedot, jotka saattavat vaikuttaa varastointiin ja sen olosuhteisiin.
12.2. Jos varastoitavaan yksikköön sovelletaan tulli-, valmistevero- tai muita erityisvaatimuksia, tallettajan tulee toimittaa varastonpitäjälle ajoissa kaikki tarvittavat tiedot ja asiakirjat, joiden avulla varastonpitäjä pystyy täyttämään ao. vaatimukset.
12.3. Jos tallettaja ei ole aiemmin antanut tietoja varastoon saapuvista varastoitavista yksiköistä tai annetut tiedot ovat virheellisiä, varastonpitäjällä on oikeus olla vastaanottamatta niitä.

13. TILAUKSESTA KIELTÄYTYMINEN
TING13

13.1. Varastonpitäjä voi kieltäytyä vastaanottamasta tilausta, jos siihen on perusteltu syy. Perusteltu syy on ensinnäkin varastonpitäjästä riippumaton varastointiolosuhteiden muutos (mukaan lukien vapaiden hyllypaikkojen puute), hallinnolliset rajoitukset sekä yleisten ehtojen kohdassa 35.3 mainitut syyt.

14. TILAUKSEN TÄYTTÄMISEN NOPEUS
TING14

14.1. Varastoitavan yksikön varastointia tai paikalletoimitusta koskevan tilauksen täyttämisen ja ao. ohjeiden täyttämisen nopeuden määrää varastonpitäjä. Varastonpitäjä ottaa mahdollisuuksiensa mukaan huomioon tallettajan tilauksen täyttämisen nopeutta koskevan pyynnön, mutta ei vastaa tallettajan kustannuksista, jos ohjeiden normaalin täyttämisen nopeus on hitaampaa kuin mitä tallettaja toivoo.

15. VARASTOINTIPALVELUN SUORITTAMISEN ALOITUS
TING15

15.1. Varastonpitäjän on aloitettava sovittujen toimitus- tai varastointiohjeiden täytäntöönpano mahdollisimman pian sen jälkeen, kun ohjeet ja vaaditut asiakirjat on hyväksytty sekä tarvittavat tiedot ja käsittelyohjeet on saatu, ellei toisin ole sovittu tai sille ole erityisiä esteitä.

16. PAIKALLETOIMITUS JA VASTAANOTTO
TING16

16.1. Tallettaja toimittaa varastoitavan yksikön paikalle ja varastonpitäjä vastaanottaa sen varastointipaikalla. Varastoitavan yksikön vastaanottopaikka on varastointipaikka, vaikka varastonpitäjä itse järjestäisi kuljetuksen tai toimittaisi tavarat paikalle.
16.2. Tallettajan toimittamat varastoitavat yksiköt vastaanotetaan varastointipaikalla saapumisjärjestyksessä seuraavasti:
16.2.1. Tallettajan saapuessa varastonpitäjä rekisteröi varastoitavien yksiköiden vastaanoton ja määrää purku-/vastaanottopaikan (portin).
16.2.2. Vuoron saapuessa varastonpitäjä purkaa/vastaanottaa varastoitavat yksiköt.
16.2.3. Varastonpitäjä järjestää koneella siirrettävien yksiköiden purkamisen siten, että yhden puoliperävaunun purku kestää enintään yhden (1) tunnin purkamisen alkamisesta.
16.2.4. Käsin siirrettävien yksiköiden purkamisen varastonpitäjä järjestää aina etukäteen sovittuna ylimääräisenä työnä. Käsin siirrettävien yksiköiden purkamisen yhteydessä varastonpitäjä sitoutuu mahdollisuuksien mukaan kokoamaan varastointiin tarkoitettavat koneellisesti siirrettävät varastoitavat yksiköt, jotka sijoitetaan myöhemmin koneellisesti hyllypaikalle. Ellei koneellisesti siirrettävistä talletettavista yksiköistä ole annettu yksityiskohtaista kuvausta, varastonpitäjä kokoaa koneellisesti siirrettävät yksiköt oman harkintansa mukaan. Käsin siirrettävä yksikkö, josta ei ollut mahdollista muodostaa koneellisesti siirrettävää yksikköä, sijoitetaan varastopaikalle käsin siirrettävänä varastoitavana yksikkönä.
16.2.5. Käsin siirrettävän varastoitavan yksikön enimmäispaino työntekijää kohti on 31,5 kg. Mikäli käsin siirrettävän yksikön paino on sallittua suurempi, varastonpitäjällä on oikeus käyttää ao. esineen siirtämiseen suurempaa määrää työntekijöitä. Käsin siirrettävä yksikkö, jonka paino ei salli sen siirtämistä käsin ja johon vastaavaa siirtovälinettä ei ole saatavilla tai ei ole tilattu etukäteen, katsotaan siirtämättömäksi ja varastonpitäjällä on oikeus kieltäytyä vastaanottamasta tätä yksikköä.
16.2.6. Vastaanotetuiksi katsotaan ne varastoitavat yksiköt, jotka on sijoitettu koneellisesti siirrettävinä yksiköinä varastohyllyille.
16.2.7. Vastaanottamisen päätyttyä varastonpitäjä antaa tallettajalle vastaanottoasiakirjan.
16.3. Varastonpitäjällä on oikeus olla vastaanottamatta varastoitavia yksiköitä, jotka ovat käyttörajoituksen alaisia, mukaan lukien:
16.3.1. erityisen arvokkaat esineet, mukaan lukien jalometallit, aidot korut, jalokivet, luonnonhelmet, antiikkiesineet, taideteokset;
16.3.2. raha, sinetöidyt notaariasiakirjat, arvopaperit, šekit, kolikot, luottokortit, maksuasiakirjat, pääsyliput tai vastaavat arvokkaat sertifikaatit;
16.3.3. turkikset, matot, kellot ja muut korut ja turkistuotteet, joiden hinta on yli 520 euroa kappaleelta;
16.3.4. muu tavara, jonka hinta ylittää 13 000 euroa;
16.3.5. esineet, joiden käsittely on lailla kiellettyä tai rajoitettua, mukaan lukien lähetyksen kansainvälisen siirron tapauksessa tavarat, joiden tuonti tai vienti on kiellettyä tai jolle vaaditaan erityislupa alkuperämaan, kauttakulkumaan tai tavaroiden määrämaan lainsäädännön mukaisesti;
16.3.6. ampuma-aseet, ammukset, kaasupistoolit, kyynel- ja hermokaasupullot, poliisin ja erikoispalveluiden tarpeisiin tarkoitetut erikoisvarusteet;
16.3.7. räjähtävät ja syttyvät aineet;
16.3.8. myrkylliset ja radioaktiiviset aineet;
16.3.9. biologiset tartuntavaaralliset aineet;
16.3.10. huumausaineet ja psykotrooppiset aineet;
16.3.11. lääketieteelliseen tai biologiseen tutkimukseen tarkoitettu materiaali, lääketieteelliset jätteet, ihmisten tai eläinten jäännökset, ruumiinosat tai elimet;
16.3.12. hapot;
16.3.13. pilaantuvat elintarvikkeet ja muut herkästi pilaantuvat tavarat;
16.3.14. elävät tai kuolleet eläimet, linnut, kalat ja hyönteiset;
16.3.15. myrkylliset kasvit.
16.4. Varastonpitäjä ei ole velvollinen allekirjoittamaan muita tallettajan toimittamia asiakirjoja, jotka vahvistaisivat varastoitavien yksiköiden ja/tai tavaroiden luovuttamisen varastonpitäjälle ja joilla varastonpitäjä ottaisi vastuun tallettajan asiakirjoissa mainitusta omaisuudesta.
16.5. Mikäli tallettaja vaatii varastonpitäjältä myös rahti- ja/tai kuljetusasiakirjojen allekirjoittamista, varastonpitäjällä on oikeus suorittaa saapuneen tavaran yksityiskohtainen vaatimustenmukaisuustarkastus mukana olevien lähetys- tai kuljetusasiakirjojen suhteen, mikä tehdään ylimääräisenä työnä tallettajan kustannuksella. Mikäli varastonpitäjällä ei ole vapaita resursseja kyseisen ylimääräisen työn suorittamiseen, varastonpitäjällä on oikeus kieltäytyä vastaanottamasta ao. tavaraa.
16.6. Siinä tapauksessa, että kolmannet osapuolet (mukaan lukien kuljetusyritykset; valtuutetut henkilöt jne.) ovat toimittaneet tavaroita ja/tai varastoitavia yksiköitä varastoon ja käy ilmi, että varastonpitäjälle on jätetty tavaroita ja/tai varastoitavia yksiköitä, jotka kuuluvat kolmansille osapuolille (joilla ei ole sopimusta tai asiasta ei ole etukäteen sovittu varastonpitäjän kanssa), niin varastonpitäjä käsittelee vastaavia varastoitavia yksiköitä ja tarjoaa palveluita yleisten ehtojen mukaisesti. Siinä tapauksessa varastonpitäjään nähden tallettajana toimii henkilö tai yritys, joka on toimittanut varastoitavat yksiköt varastonpitäjälle.

17. VARASTOITAVAN YKSIKÖN ALKUPERÄINEN KUNTO
TING17

17.1. Varastoitava yksikkö on toimitettava varastonpitäjälle hyvässä kunnossa ja tarvittaessa asianmukaisesti pakattuna.
17.2. Mikäli varastoitavaksi tarkoitettu tavara tai omaisuus saapuu varastoon irtotavarana, varastonpitäjällä on oikeus harkintansa mukaan muodostaa niistä varastoitavat yksiköt.
17.3. Jos varastonpitäjälle lähetetty varastoitava yksikkö on saapuessaan näkyvästi vaurioitunut tai viallinen, varastonpitäjällä on oikeus, mutta ei velvollisuutta, ryhtyä toimenpiteisiin tallettajan etujen suojelemiseksi rahdinkuljettajaan tai muihin henkilöihin nähden ja toimittaa todisteet varastoitavan yksikön kunnosta saapumishetkellä. Varastonpitäjä tekee tämän tallettajan kustannuksella ja riskillä, eikä tallettajalla ole oikeutta esittää varastonpitäjälle vaatimusta siitä, miten hän on suorittanut nämä tehtävät. Varastonpitäjän on ilmoitettava asiasta välittömästi tallettajalle, ilman että viimeksi mainitulle syntyisi vaateoikeutta varastonpitäjää kohtaan, mikäli ilmoitus ei onnistu.
17.4. Varastonpitäjä voi vaatia tallettajalta varastoon vastaanotetun varastoitavan yksikön välitöntä takaisin ottamista, viedä se pois milloin tahansa, tuhota tai tehdä muulla tavoin vaarattomaksi, jos varastoitava yksikkö osoittautuu tallettajan antamien tietojen vastaisesti vaaralliseksi ja jos hän tunnollisena varastonpitäjänä ei olisi vastaanottanut tällaisia​vaarallisia tavaraa varastoitavaksi, mikäli hän olisi tiennyt, että tavara voi olla vaarallista vastaanottamisen jälkeen.
17.5. Varastonpitäjällä on oikeus soveltaa kohdan 17.4 mukaisia toimenpiteitä myös varastoidessaan sellaista varastoitavaa yksikköä, jonka vaarallisuus oli varastonpitäjän tiedossa, mutta vain jos tällainen varastoitava yksikkö muodostaa välittömän vaaran.
17.6. Varastonpitäjä ei ole kohtien 17.2–17.5 soveltamisen tapauksessa velvollinen korvaamaan tallettajalle mitään tahansa vahinkoa. Tallettaja on vastuussa kaikista varastonpitäjälle aiheutuneista kustannuksista ja vahingoista, jotka johtuvat varastoitavan yksikön toimittamisesta varastoon, varastoinnista tai tehdyistä toimenpiteistä, elleivät kyseiset kustannukset ja vahingot tai toimenpiteiden tarve ole aiheutuneet nimenomaan varastonpitäjän virheistä.
17.7. Kohdan17.4 mukaisten toimenpiteiden soveltamisen jälkeen ao. varastoitavan yksikön varastointi päättyy. Vaarallisia esineitä koskevat säännökset eivät rajoita kohdan 23 soveltamista.

18. VARASTOITAVIEN YKSIKÖIDEN TARKASTUS
TING18

18.1. Varastonpitäjä ei ole velvollinen punnitsemaan tai mittaamaan varastoitavia yksiköitä, ellei hänelle ole annettu siihen erillistä määräystä tai ohjetta.
18.2. Varastonpitäjä voi punnita tai mitata varastoitavaa yksikköä, tarkastaakseen tai vahvistaakseen tallettajalta saadun kuvauksen oikeellisuuden. Jos varastonpitäjä tarkastuksen tuloksena toteaa, että tavaran paino tai muut tiedot poikkeavat kuvauksesta, tallettaja korvaa varastonpitäjälle punnitus- tai mittauskulut. Varastonpitäjä on vastuussa punnitsemisesta tai mittaamisesta vain, jos hän on punninnut tai mitannut varastoitavan yksikön tallettajan ohjeiden mukaisesti, ilman että se rajoittaisi kohdan 25 mukaisten varastonpitäjän vastuuta säätelevien säännösten soveltamista.
18.3. Varastonpitäjä voi tallettajan pyynnöstä avata varastoitavien yksiköiden pakkauksia, tarkastaakseen niiden sisällön. Varastonpitäjällä on oikeus, mutta ei velvollisuutta, milloin tahansa avata varastoitavien yksiköiden pakkauksia, tarkastaakseen niiden sisällön, mikäli hänellä on syytä epäillä, että varastoitavan yksikön sisältö ei vastaa kuvausta.
18.4. Jos tarkastuksessa ilmenee, että varastoitavan yksikön sisältö poikkeaa kuvauksesta, varastonpitäjä täydentää vastaavan yksikön kuvausta; tässä tapauksessa tarkastuskustannuksista vastaa tallettaja. Varastonpitäjä ei ole vastuussa varastoon otetun varastoitavan yksikön kuvauksesta eikä nimikkeestä.
18.5. Varastonpitäjä ei vastaa varastoitavan yksikön sisällön puutteista, paitsi jos varastonpitäjä on aiheuttanut vahingon tahallaan tai törkeästä huolimattomuudesta.

19. VASTAANOTTOASIAKIRJAN ANTAMINEN
TING19

19.1. Varastoitavan yksikön vastaanottamisen yhteydessä varastonpitäjä antaa tallettajalle numeroidun ja allekirjoitetun asiakirjan (vastaanottoasiakirjan), joka vahvistaa varastoitavien yksiköiden vastaanottamisen ja johon on kirjattu vastaanottopäivä; tallettaja; varastoitavaksi annetut varastoitavat yksiköt; vastaanoton yhteydessä tehdyt työt, käytetyt materiaalit ja suoritetut palvelut.
19.2. Vastaanottoasiakirja laaditaan yhtenä kappaleena, jonka varastonpitäjä allekirjoittaa varastoitavien yksiköiden vastaanottamisen yhteydessä.
19.3. Mikäli tallettaja vaatii varastonpitäjältä myös vastaanottamista vahvistavaa rahti- tai kuljetusasiakirjojen allekirjoittamista, varastonpitäjä on vastuussa vain vastaanottoasiakirjaan kirjatuista varastoitavista yksiköistä.

VARASTOINTI
20. VARASTOINTIPAIKKA, VARASTOITAVIEN YKSIKÖIDEN SIIRTO
TING20

20.1. Varastoitavan yksikön varastointipaikasta päättää varastonpitäjä, ellei toisin ole sovittu.
20.2. Pienin varastointiyksikkö on yksi hyllypaikka. Tämä tarkoittaa, että jos varastointipaikkaan vastaanotetaan yksi käsin siirrettävä yksikkö (esim. laatikko), joka on kooltaan pienempi kuin hyllypaikka, varastonpitäjä katsoo tallettajan varastoitavaksi antaman varastoitavan yksikön määräksi yhden hyllypaikan.
20.3. Pienin varastointiaika on yksi vuorokausi. Tämä tarkoittaa, että jos varastoitavaksi annettu varastoitava yksikkö viedään pois alle 24 tunnin kuluessa, varastonpitäjä laskee varastointiajaksi yhden vuorokauden.
20.4. Varastonpitäjällä on milloin tahansa oikeus siirtää varastoitavat yksiköt toiseen varastointipaikkaan.
20.5. Tällaisen siirron ja siihen liittyvän vakuutuksen kustannuksista sekä tavanomaisesta kuljetusriskistä vastaa varastonpitäjä, paitsi jos siirto tapahtuu varastoitujen yksiköiden säilymisen varmistamiseksi tai johtuen olosuhteista, joihin varastonpitäjä ei voi vaikuttaa tai joista hän ei ole vastuussa.
20.6. Jos varastoitava yksikkö siirretään toiseen varastointipaikkaan, varastonpitäjän on ilmoitettava siitä tallettajalle. Siitä ei kuitenkaan synny tallettajalle mitään vaatimusoikeutta varastonpitäjää kohtaan, jos ilmoitus ei onnistu.

21. PÄÄSYLUPA VARASTOINTIPAIKKAAN
TING21

21.1. Pääsy käsiksi varastoitavaan yksikköön ja sitä koskeviin tietoihin myönnetään vain tallettajalle.
21.2. Varastonpitäjä on velvollinen sallimaan tallettajan tai hänen nimeämiensä henkilöiden pääsyn tallettajan varastoitavien yksiköiden varastointipaikkaan tulli- tai muiden muodollisuuksien suorittamiseksi.
21.3. Varastonpitäjä sallii ao. henkilöiden pääsyn käsiksi varastoitaviin yksiköihin vain seuraavin ehdoin:
       21.3.1. kaikki varastossa vierailevat henkilöt, mukaan lukien ajoneuvojen miehistö, noudattavat varastossa varastonpitäjän järjestyssääntöjä;
       21.3.2. varastonpitäjä sallii pääsyn vain virka-aikana ja saattajan läsnäollessa;
       21.3.3. tallettaja korvaa varastonpitäjälle vierailijoiden saattamisesta aiheutuneet kulut;
       21.3.4. tallettaja on vastuussa varastonpitäjälle vierailijoiden aiheuttamista välittömistä tai välillisistä vahingoista.
21.4. Tallettaja on velvollinen korvaamaan varastonpitäjälle kolmansien osapuolten vaatimukset, mukaan lukien varastonpitäjän ja tallettajan työntekijöiden vaatimukset, jotka liittyvät edellisissä kohdissa kuvattuun vahinkoon.

22. VARASTOITAVIEN YKSIKÖIDEN KÄSITTELY
TING22

22.1. Mikäli tallettaja joutuu suorittamaan varastoitaviin yksikköihin liittyviä toimintoja, kuten näytteenotto, huolto, uudelleen pakkaaminen tai pinoaminen, lajittelu, punnitseminen jne. sekä paikalletoimitus, hän sitoutuu tilaamaan nämä toimenpiteet asianmukaisin ehdoin maksua vastaan varastonpitäjältä, jonka varastossa varastoitavat yksiköt säilytetään.
22.2. Toimenpiteet, joita varastonpitäjä ei halua suorittaa, voi varastonpitäjän suostumuksella suorittaa tallettaja itse tai suorituttaa ne kolmannella osapuolella varastonpitäjän valvonnassa ja ehdoilla sekä korvaamalla siitä aiheutuvat varastonpitäjän kulut. Varastonpitäjä ei ole vastuussa näiden toimenpiteiden seurauksista.
22.3. Varastoitava yksikkö vastaanotetaan ja luovutetaan aina kokonaisuutena. Käsittely, joka aiheuttaa muutoksen varastoitavan yksikön ominaisuuksissa tai määrässä, kirjataan asianmukaiseen asiakirjaan.
22.4. Varastonpitäjälle maksetaan vastaanotto- ja luovutusasiakirjan mukaisen tavaran käsittelystä tai käsittelyn valvonnasta. Varastonpitäjä voi kieltäytyä käsittelemästä varastoituja yksiköitä, kunnes kaikki vaatimukset on täytetty.

23. VARASTOITAVIEN YKSIKÖIDEN KÄSITTELY ERIKOISMENETELMIN
TING23

23.1. Varastonpitäjä ei ole velvollinen ryhtymään varastoitavaksi annetun varastoitavan yksikön tai sen pakkauksen säilyttämiseksi muihin kuin ao. varastoinnin osalta tavanomaisiksi katsottaviin toimenpiteisiin.
23.2. Varastonpitäjä on velvollinen ryhtymään erityistoimenpiteisiin vain, jos niistä on sovittu.
23.3. Varastonpitäjällä on kuitenkin oikeus ryhtyä välittömästi toimiin tallettajan kustannuksella ja riskillä, mukaan lukien varaston tyhjennys, varastoitavien yksiköiden poistaminen, tuhoaminen tai muulla tavoin vaarattomaksi tekeminen, jos on syytä uskoa, että tämän tekemättä jättäminen voi aiheuttaa varastoitavien yksiköiden tai varastossa olevan muun tavaran vahingoittumisen tai katoamisen, aiheuttaa vahinkoa varastolle tai laitteille tai henkilövahinkoja tai jos tällaiset toimenpiteet ovat tarpeellisia tai tarkoituksenmukaisia jostain muusta syystä, esimerkiksi varastonpitäjän päätöksestä. Varastonpitäjän on ilmoitettava sovelletuista toimenpiteistä välittömästi tallettajalle, ilman että viimeksi mainitulle syntyisi vaateoikeutta varastonpitäjää kohtaan, mikäli ilmoitus ei onnistu.
23.4. Tallettaja korvaa varastonpitäjälle kolmannen osapuolen vahingonkorvausvaatimukset, mikäli tallettajan omistama varastoitava yksikkö aiheuttaa vahingon kolmannen osapuolen tavaroille tai omaisuudelle, ilman että se rajoittaisi edellisen kappaleen säännösten soveltamista.
23.5. Varastonpitäjällä on oikeus itsenäisesti erottaa varastoitavat yksiköt ja tarvittaessa luovuttaa ne asianomaisten tahojen (pelastuslaitos, poliisi jne.) edustajille, mikäli tämä on tarpeellista ja/tai pakollista tavaroiden ja lähetysten ominaisuuksien vuoksi tai viranomaismääräysten täyttämiseksi. Varastonpitäjä ei korvaa tallettajalle mitään tahansa vahinkoa, joka on aiheutunut varastoitavien yksiköiden luovuttamisesta asianomaisille toimielimille ja viranhaltijoille.

24. ERIKOISKÄSITTELYSTÄ ILMOITTAMINEN
TING24

24.1. Jos varastonpitäjä suorittaa k. 23 mukaiset toimenpiteet varastoitujen tavaroiden osalta, hänen on välittömästi ilmoitettava siitä tallettajalle ilman että tallettajalle syntyisi vaateoikeutta varastonpitäjää kohtaan, mikäli ilmoitus ei onnistu.

TING25
25. VARASTOITAVAN YKSIKÖN VAURIOITUMINEN JA KATOAMINEN

25.1. Hyväksymällä yleiset ehdot, tallettaja luopuu varastoitavan yksikön vahingoittumisesta tai katoamisesta aiheutuvasta vaateoikeudesta kolmansia osapuolia kohtaan. Tallettajaan nähden vain varastonpitäjä on vastuussa talletetun yksikön vahingoittumisesta tai katoamisesta, vaikka varastonpitäjä olisi käyttänyt toiminnassaan kolmansien osapuolten palveluita. Varastonpitäjän vastuuseen sovelletaan seuraavia rajoituksia:
25.1.1. Mikäli varastoitava yksikkö on vaurioitunut tai kadonnut murtovarkauden seurauksena, katsotaan, että varastonpitäjä on ollut riittävän huolellinen, jos hän on varmistanut varastointipaikan normaalin sulkemisen.
25.1.2. Mikäli varastoitava yksikkö on varastoitu ulkotiloihin tallettajan suostumuksella tai jos varastoitavaa yksikköä on mahdollista varastoida vain ulkona tai varastonpitäjä tavallisesti varastoi tällaisia tavaroita ulkovarastossa, hän ei ole vastuussa tällaisesta varastointitavasta johtuvista vahingoista.
25.1.3. Jos varastoitava yksikkö on vaurioitunut tai kadonnut jyrsijöiden, lintujen, hyönteisten tai muiden tuholaisten vuoksi, katsotaan, että varastonpitäjä on ollut riittävän huolellinen, jos hän on tehnyt varastointipaikalla rutiininomaisen tuholaistorjunnan.
25.2. Varastonpitäjä ei ole vastuussa vahingoista tai katoamisista, jotka ovat aiheutuneet seuraavista seikoista, niiden syntymisen syistä riippumatta:
25.2.1. varastoitavan yksikön luontaiset ominaisuudet, jotka voivat aiheuttaa varastoitavan yksikön laadun muuttumisen, sisäisen pilaantumisen, kostumisen, kuivumisen, vuodon, lämpenemisen, tihkumisen, hikoilun, käymisen, jäätymisen, ruostumisen, rikkoutumisen; samoin luonnollinen hävikki ja puutteellinen pakkaus;
25.2.2. ylivoimaiset esteet, kuten viranomaistoimet, pakkolunastus, anastaminen, lakko, työsulku, sabotaasi, mellakka, ryöstely, sähkökatkos;
25.2.3. tulipalo, savu, räjähdys, säteily, vesivahingot, vesiputkien rikkoutuminen, tulva, myrsky ja yleensä kaikki ulkoiset onnettomuudet.
25.3. Varastonpitäjän on korvattava kadonneen varastoitavan yksikön arvo, joka sillä oli vahingon havaitsemispäivänä.
25.4. Vahingoittuneen varastoitavan yksikön tai sen osan tapauksessa varastonpitäjä on velvollinen korvaamaan vahingoittumattoman varastoitavan yksikön arvon ja vahingoittuneen varastoitavan yksikön arvon välisen erotuksen vahingon havaitsemispäivänä.
25.5. Varastonpitäjän korvattava vahinko ei voi ylittää vaurioituneen tai kadonneen varastoitavan yksikön alkuperäistä arvoa varastoon saapuessaan; ellei tänä ole todistettavissa, sovelletaan varastoitavan yksikön todellista arvoa. Varastonpitäjä ei ole missään tapauksessa vastuussa tulonmenetyksistä tai muista välillisistä vahingoista.
25.6. Jos vain varastoitavan yksikön osat, joille on mahdollista määritellä itsenäinen arvo (esim. koneen osat) ovat vaurioituneet tai jos yksi tai useampi kokonaisuuteen kuuluva esine (esim. huonekalut) on vaurioitunut, varastonpitäjä korvaa vain vaurioituneiden osien tai esineiden itsenäisen arvon ja muiden osien/esineiden tai vahingoittumattoman tavaran arvon laskua ei oteta huomioon.
25.7. Varastonpitäjän vastuu rajoittuu varastoitavan yksikön arvoon, mutta ei missään tapauksessa ylitä 2 SDR:ää jokaista kadonneen tai vahingoittuneen varastoidun yksikön tai sen osan bruttopainon kilogrammaa kohti, yhteensä enintään 100 000 SDR:ää tapahtumaa tai tapahtumasarjaa kohden, joilla on sama syy.
25.8. Oikeus vahingonkorvaukseen raukeaa, jos tallettaja tai hänen edustajansa ei tee valitusta varastoitavan yksikön vastaanottamisen yhteydessä.
25.9. Tallettaja vastaa tavaroille aiheutuneista vahingoista, jotka aiheutuvat yleisten ehtojen mukaisten tai varastonpitäjän ja tallettajan välillä sovittujen tallettajan velvoitteiden laiminlyönnistä tai niiden täyttämisen myöhästymisestä tai virheellisestä täyttämisestä.
25.10. Varastonpitäjän vastuu tulli- tai muiden muodollisuuksien täyttämisestä aiheutuneista vahingoista on rajoitettu 7 500 SDR:ään yhtä tapahtumaa tai tapahtumasarjaa kohden, jolla on sama syy.

26. VARASTOITAVIEN YKSIKÖIDEN TUHOUTUMISESTA ILMOITTAMINEN
TING26

26.1. Varastoitavien yksiköiden tuhoutumisesta tulipalon tai muun tapahtuman seurauksena varastonpitäjän on välittömästi ilmoitettava siitä tallettajalle, ilman että tallettajalle syntyisi vaateoikeutta varastonpitäjää kohtaan, mikäli ilmoitus ei onnistu.

27. VAURIOITUNEEN TAI KADONNEEN VARASTOITAVAN YKSIKÖN KORVAAMINEN
TING27

27.1. Varastoitavan yksikön katoamisen tai vaurioitumisen sattuessa sovelletaan k. 25 säännöksiä, missä yhteydessä vastaanottoasiakirjan antamispäivä katsotaan varastoitavan yksikön varastoon saapumisen päiväksi.

28. VARASTOINTIMAKSUJEN PERIMINEN VARASTOITAVIEN YKSIKÖIDEN TUHOUTUMISEN SATTUESSA
TING28

28.1. Mikäli varastonpitäjän varastoon varastoidut varastoitavat yksiköt tuhoutuvat tulipalon tms. tapahtuman seurauksena, tuhoutumispäivä katsotaan varastoitavien yksiköiden luovutuspäiväksi. Tallettajan on maksettava varastointimaksut ja, mikäli varastoitavat yksiköt olivat vakuutettuja varastonpitäjän kautta, myös vakuutusmaksu ja -kulut, jotka on laskettu kuukausittain varastoitavien yksiköiden tuhoamispäivään asti, viimeinen mukaan luettuna.

VAKUUTUKSET
29. VARASTONPITÄJÄN VAKUUTUSVELVOLLISUUS
TING29

29.1. Varastonpitäjä ei ole velvollinen vakuuttamaan varastoitavia yksiköitä, ellei tästä ole kirjallisesti sovittu. Mikäli tallettaja tilaa varastoitavien yksiköiden vakuutuksen varastonpitäjältä, hän tekee sen tallettajan kustannuksella kohdan 30 säännösten mukaisesti.

30. VARASTOITAVAN YKSIKÖN VAKUUTTAMINEN
TING30

30.1. Jos varastonpitäjä ja tallettaja ovat sopineet, että varastonpitäjä vakuuttaa varastoitavat yksiköt tallettajan kustannuksella, varastonpitäjällä on oikeus vakuuttaa varastoitavat yksiköt oman valinnan mukaisesti tallettajan puolesta tai lisätä ao. vakuutus varaston yleiseen vakuutukseen. Varastoitavan yksikön vakuutusarvon ilmoittaa tallettaja ja tämä arvo kirjataan vastaanottoasiakirjaan. Varastonpitäjä toimii kaikissa vakuutustapauksissa vain välittäjänä, joka ei ole millään tavalla vastuussa vakuutuksenantajien kanssa sovituista ehdoista, vakuutuksenantajien luotettavuudesta eikä maksukyvystä.
30.2. Kaikissa tapauksissa, joissa varastoitava yksikkö on vakuutettu varastonpitäjän kautta, varastonpitäjällä on oikeus saada vakuutuskorvaus ja pidättää siitä kaikki varastonpitäjän ja muiden osapuolien lailliset saatavat tallettajalta. Vakuutuskorvauksen loppuosa maksetaan tallettajalle.
30.3. Jos varastoitava yksikkö on vaurioitunut tai tuhoutunut tulipalon tms. syyn seurauksena ja varastonpitäjän apu on tarpeen vahingon tai katoamisen arvioinnissa, varastonpitäjä antaa tarvittavaa apua, saaden korvauksen aiheutuneista kustannuksistaan ja palkkion panoksestaan. Varastonpitäjä voi asettaa tällaisen avun ehdoksi sen, että tallettaja on suorittanut ennakkomaksun tai vakuuden kaikista vaateista sekä tämän kohdan mukaisista kuluista ja maksuista, jotka tallettaja on velkaa varastonpitäjälle.
30.4. Tallettaja ilmoittaa vakuutusarvon varastonpitäjälle.

31. VAKUUTUSSOPIMUKSEN TEKEMINEN, MUUTTAMINEN JA IRTISANOMINEN
TING31

31.1. Muutokset vakuutuksen ehtoihin ja sen irtisanominen ovat mahdollisia vain, jos asiasta on tehty kirjallinen sopimus.
31.2. Jos varastoitava yksikkö on vakuutettu määräaikaisesti eikä tallettaja vakuutuskauden lopussa ilmaise haluavansa uusia vakuutusta, varastonpitäjä ei ole velvollinen uusimaan vakuutussopimusta.
31.3. Varastoitavan yksikön vakuutus päättyy automaattisesti, kun yksikkö on luovutettu varastosta.

VARASTOITAVIEN YKSIKÖIDEN LUOVUTTAMINEN
32. OIKEUS VAATIA VARASTOITAVAN YKSIKÖN LUOVUTTAMISTA
TING32

32.1. Tallettajalla on oikeus vaatia varastonpitäjää luovuttamaan tallettajan nimissä varastoitu varastoitava yksikkö.
32.2. Mikäli vastaanottoasiakirja ei sisällä kuvausta varastoitavan yksikön laadusta, painosta ja koosta, varastonpitäjä ei ole vastuussa mistään vastaanottoasiakirjan kohdasta, joka koskee varastoitavan yksikön laatua, painoa tai kokoa.
32.3. Tallettaja omistaa kaikki oikeudet varastonpitäjän varastossa varastoituihin yksikköihin, myös silloin, kun varastonpitäjää vastaan on käynnistetty konkurssi-, ulosotto- tai muu oikeudellinen menettely.
32.4. Tallettajalla ei ole oikeutta vaatia tallettajan nimissä varastoidun varastoitavan yksikön luovuttamista, jos varastonpitäjällä on yleisiin ehtoihin tai sopimukseen perustuva saatava varastoitavan yksikön osalta tai kunnes on suoritettu kaikki varastoitavan yksikön luovuttamiseen liittyvät tulli- ja muut muodollisuudet.

33. VARASTOITAVIEN YKSIKÖIDEN LUOVUTTAMISEN EHDOT
TING33

33.1. Ennen kuin varastonpitäjä luovuttaa tallettajalle kokonaan tai osittain hänen nimissään varastoidut varastoitavat yksiköt, hänellä on oikeus vaatia seuraavien vaatimusten täyttämistä:
       33.1.1. varastointimaksut, joita ei ole vielä maksettu ennen varastoitavan yksikön luovuttamista, on maksettava sovitussa määrässä viimeisestä maksusta varastoitavan yksikön luovuttamiseen asti, kuukausimaksujen osalta puolikas kuukausi katsotaan kokonaiseksi kuukaudeksi;
       33.1.2. vakuutusmaksut ja -kulut, joita ei ole vielä maksettu ennen varastoitavan yksikön luovuttamista, on maksettava vastaanottoasiakirjan mukaisena kuukausittaisena vakuutusmaksuna, viimeisestä maksusta varastoitavan yksikön luovuttamiseen asti, kuukausittaisen vakuutusmaksun osalta puolikas kuukausi katsotaan kokonaiseksi kuukaudeksi;
       33.1.3. varastoitavan yksikön luovutukseen liittyvät maksut varastonpitäjän hinnaston mukaisesti;
       33.1.4. kulut ja kustannukset, jotka varastonpitäjälle ovat aiheutuneet tallettajan nimissä varastoidun yksikön tulli- tai muiden muodollisuuksien yhteydessä;
       33.1.5. kaikki varastonpitäjälle varastoitavan yksikön vastaanottamispäivän jälkeen aiheutuneet kulut, jotka liittyvät:
                 33.1.5.1. varastoitavan yksikön säilyttämiseen;
                 33.1.5.2. minkä tahansa vaaran poistamiseen, jota varastoitava yksikkö aiheuttaa varastolle tai muille siellä varastoiduille tavaroille;
                 33.1.5.3. varastoitavaa yksikköä koskevien toimenpiteiden soveltamiseen, jotka ovat aiheutuneet olosuhteista, joista varastonpitäjä ei ole vastuussa;
       33.1.6. kaikki muut varastonpitäjälle maksettavat saatavat.
33.2. Huolimatta edellisten kohtien soveltamisesta, tallettajan on maksettava varastointimaksut, vakuutusmaksut ja kulut sopimuksessa sovituin väliajoin. Kohtien 33.1.4 ja 33.1.5 mukaiset varastonpitäjän kulut on korvattava heti, kun varastonpitäjä on ilmoittanut niistä tallettajalle.
33.3. Jos tallettaja ei täytä velvollisuuksiaan varastonpitäjälle ajoissa, varastonpitäjällä on oikeus vaatia viivästyskorkoa 0,27 % saatavan määrästä kalenteripäivää kohden.

34. VARASTOITAVIEN YKSIKÖIDEN NOUTAMINEN
TING34

34.1. Tallettaja voi noutaa varastoitavat yksiköt milloin tahansa, täytettyään kaikki varastonpitäjän vaatimukset (laajemmassa merkityksessä) ja ollessaan noudattanut yleisten ehtojen määräyksiä.
34.2. Jos varastoinnista on sovittu määräajaksi, varastonpitäjä ei voi vaatia tallettajalta varastoitavien yksiköiden noutamista ennen sovitun ajan umpeutumista.
34.3. Jos varastointiajasta ei ole sovittu tai jos sovittu varastointiaika on kulunut umpeen, varastonpitäjä voi kuukauden irtisanomisajalla vaatia varastoitavien yksiköiden noutamista.
34.4. Jos varastonpitäjä ei enää halua pitää varastoitavia yksiköitä varastossaan, hän kutsuu tallettajaa noutamaan varastoitavat yksiköt.
34.5. Jos Tallettaja ei nouda varastoitavia yksiköitä 30 päivän kuluessa kutsusta tai ei järjestä varastoitavien yksiköiden poisvientiä, varastonpitäjällä on oikeus myydä varastoitavat yksiköt. Myynti tapahtuu k. 37 määräysten mukaisesti.
34.6. Ylivoimaisen esteen sattuessa sopimus pysyy voimassa, mutta varastonpitäjän velvollisuuksien täyttäminen keskeytyy ylivoimaisen esteen ajaksi.
34.7. Luovutusasiakirja laaditaan yhtenä kappaleena, jonka tallettaja allekirjoittaa varastoitavien yksiköiden luovutushetkellä.

35. VELVOLLISUUS NOUTAA VARASTOITAVAT YKSIKÖT ENNEN SOVITTUA MÄÄRÄAIKAA
TING35

35.1. Varastonpitäjällä on oikeus vaatia perustellusta syystä varastoitavien yksiköiden poisvientiä milloin tahansa ennen varastointiajan päättymistä irtisanomisaikaa noudattamatta.
35.2. Perusteltuna syynä toimivat olosuhteet, joissa ei oikeudenmukaisen ja kohtuullisen arvion perusteella voida olettaa, että varastointi voisi jatkua.
35.3. Varastoitavien yksiköiden osalta katsotaan perustelluksi syyksi muun muassa se, että tallettaja ei noudata yhtä tai useampaa yleisten ehtojen säännöstä tai käy ilmi, että ao. tavaran varastointi voi aiheuttaa katoamis- ja vahinkoriskin muille tavaroille, varastointipaikalle, laitteille tai loukkaantumisvaaraan ihmisille, sekä jos esine on helposti pilaantuva tai luonteeltaan altis muutoksille eikä tallettaja ole antanut ohjeita sen estämiseksi tai hallitsemiseksi.
35.4. Tallettaja on velvollinen maksamaan varastointimaksut täysimääräisesti varastoitavien yksiköiden noutopäivään asti.

MUUT EHDOT
36. PANTTIOIKEUS
TING36

36.1. Varastonpitäjällä on kaikkien sopimuksesta sekä tallettajan kanssa aiemmin tehdyistä kuljetus-, huolinta- ja varastointisopimuksista johtuvien saatavien turvaamiseksi panttioikeus kaikkiin tallettajalle nykyisin tai tulevaisuudessa kuuluviin varastonpitäjän varastossa säilytettäviin varastoitaviin yksikköihin. Panttioikeus koskee myös säilytettävää tavaraa koskevasta vakuutussopimuksesta johtuvia vaateita ja varastoitavan yksikön rahtikirjoja.
36.2. Varastonpitäjän panttioikeus käsittää myös vakuutuskorvaukset, jotka hän on saanut tai tulee saamaan tallettajan nimissä.
36.3. Panttioikeuden luomiseksi varastoitaville yksiköille varastonpitäjä katsoo toimivan tallettajan valtuuttamana jokaisen, joka luovuttaa varastoitavan yksikön säilytettäväksi tallettajan puolesta.
36.4. Mikäli saatavaa ei suoriteta, pantilla taatut varastoitavat yksiköt myydään tallettajan kanssa sovitusti yksityisesti tai huutokaupalla laissa säädetyn menettelyn mukaisesti.

37. JULKINEN MYYNTI
TING37

37.1. Varastonpitäjällä on oikeus, ilman että se rajoittaisi panttioikeuden säännösten soveltamista, myydä varastonpitäjälle varastoitavaksi luovutetut varastoitavat yksiköt julkisesti, jos tallettaja ei poista varastoitavia yksiköitä sovitun määräajan päätyttyä tai muuna ajankohtana, jos kyseessä on kohdan 35 mukainen tavaran poisvienti perustellusta syystä ennen sovittua määräaikaa. Varastonpitäjällä on oikeus myydä tai luovuttaa myytäväksi säilytettäväkseen annetut varastoitavat yksiköt ilman muodollisuuksia varastonpitäjän sopivaksi katsomassa paikassa, tavalla ja ehdoilla, julkisesti tai muulla lain sallimalla tavalla. Myynti tapahtuu tallettajan kustannuksella ja varastonpitäjä kattaa myynnistä saaduilla tuloilla kaikki saamiset, jotka tallettaja on velkaa varastonpitäjälle.
37.2. Jos on todennäköistä, että myynnistä aiheutuvat kustannukset ovat tuloja suuremmat tai ostajia ei löydy kohtuullisista yrityksistä huolimatta, varastonpitäjällä oikeus on viedä pois tai tuhota varastoitavat yksiköt. Tallettaja vastaa kaikista saatavista, jotka ovat lisääntyneet julkisen myynnin järjestämisestä, varastoitavien yksiköiden poisviennistä tai tuhoamisesta johtuen.
37.3. Myynnin päätyttyä varastonpitäjä pitää jäljellä olevat myyntitulot tallessa tallettajaa varten viiden vuoden ajan, vähennettyään siitä kaikki kulut ja tallettajan velat. Tämän ajan jälkeen lunastamattomat tulot jäävät varastonpitäjälle.

38. SAATAVIEN MÄÄRÄ
TING38

38.1. Varastonpitäjä maksaa tallettajan saatavat sen jälkeen, kun hänen saatavansa tallettajalta on pidätetty.

39. VAATIMUSTEN VANHENTUMINEN
TING39

39.1. Sopimuksen mukaisten varastoitavien yksiköiden katoamista, vahingoittumista tai vähenemistä koskevien vaatimusten tai niihin liittyvien yleisten vaatimusten vanhentumisaika on yksi vuosi. Tahallisesti tai törkeästä huolimattomuudesta johtuvien vahingonkorvausvaatimusten vanhentumisaika on kolme vuotta.
39.2. Jos varastonpitäjä ei ole ilmoittanut tallettajalle varastoitavien yksiköiden vahingoittumisesta tai vähenemisestä, vaatimuksen vanhentumisaika alkaa päivästä, jona varastonpitäjä luovuttaa varastoitavat yksiköt varastosta tallettajalle. Varastoitavan yksikön täydellisen katoamisen sattuessa tai mikäli katoamisesta tai vähenemisestä on ilmoitettu, korvausvaatimuksen vanhentumisaika alkaa päivästä, jona varastonpitäjä on ilmoittanut tapahtuneesta tallettajalle.

40. VAATIMUSTEN VANHENTUMISAJAN ALKU
TING40

40.1. Varastoitavien yksiköiden täydellisen tuhoutumisen tai katoamisen sattuessa vaatimusten vanhentumisaika alkaa kohdan 39 mukaisesti siitä päivästä, jona varastonpitäjä on ilmoittanut tallettajalle tuhoutumisesta tai katoamisesta.

41. VARASTOITAVAN YKSIKÖN OMISTUSOIKEUDEN SIIRTO TAI LUOVUTUS
TING41

41.1. Varastonpitäjä tunnustaa varastoitavan yksikön omistus- tai hallintaoikeuden siirtoa tai luovuttamista tai varastoitavan yksikön vastaanottamisoikeuden siirtoa tai luovuttamista kolmannelle osapuolelle vasta sen jälkeen, kun tallettaja on täysin maksanut kaikki velkansa varastonpitäjälle, eikä tällä ole oikeudellisia seurauksia varastonpitäjälle.
41.2. Tallettaja on velvollinen ilmoittamaan varastoitavan yksikön omistusoikeuden luovuttamisesta tai siirtymisestä välittömästi kirjallisesti varastonpitäjälle.
41.3. Muista säännöksistä huolimatta varastoitavien yksiköiden omistusoikeuden luovuttamisella tai siirrolla ei ole oikeudellista merkitystä varastonpitäjälle eikä varastonpitäjä tunnusta sitä, ellei uusi omistaja ole kirjallisesti hyväksynyt kaikkia alkuperäisen sopimuksen säännöksiä ja yleisiä ehtoja. Siinä tapauksessa edellisen omistajan kanssa tehty sopimus katsotaan solmituksi uuden omistajan kanssa samoin ehdoin.
41.4. Varastonpitäjä ei ole velvollinen tunnustamaan varastoitavan yksikön omistusoikeuden siirtoa tai luovutusta ja hänellä on jopa oikeus peruuttaa aiemmin myönnetty tunnustus ja kieltäytyä luovuttamasta varastoitavaa yksikköä, jos tavaran siirto tai luovutus ei hänen mielestään ole laillista tai jos uusi tallettaja ei ole hyväksynyt yleisiä ehtoja eikä ota vastuulleen niistä johtuvia velvoitteita.
41.5. Varastoitavan yksikön omistusoikeuden siirron tai luovutuksen yhteydessä alkuperäinen ja uusi tallettaja ovat yhteisvastuussa varastonpitäjälle kaikkien varastoitavan yksikön säilyttämiseen tai käsittelyyn liittyvistä varastonpitäjän vaatimusten täyttämisestä, riippumatta siitä, onko vaatimus syntynyt ennen vai jälkeen varastoitavan yksikön omistusoikeuden siirron tai luovutuksen.

42. YLIVOIMAINEN ESTE
TING42

42.1. Olosuhteet, joihin osapuolet eivät voi vaikuttaa ja joita osapuolet eivät voineet eikä niiden olisi pitänyt ennakoida (mukaan lukien, mutta ei rajoittuen, luonnonkatastrofit, epätavalliset sääolosuhteet, sotatila, lakko, kauppasaarto, liikennevaarat) katsotaan ylivoimaiseksi esteeksi, missä tapauksessa osapuolet ovat velvollisia ryhtymään tarvittaviin toimenpiteisiin toiselle osapuolelle aiheutuvan vahingon estämiseksi sekä yrittävät mahdollisuuksien mukaan varmistaa sopimuksesta johtuvien ja siihen liittyvien velvoitteidensa täyttämisen.
42.2. Ylivoimaisesta esteestä on välittömästi ilmoitettava kirjallisesti toiselle osapuolelle.
42.3. Ylivoimaisen esteen sattuessa palvelun suorittamisen aikaa pidennetään mainittujen olosuhteiden esiintymisajalla.
42.4. Jos ylivoimaisen esteen olosuhteet kestävät yli 90 päivää, sopimus katsotaan päättyneeksi sen täyttämisen mahdottomuuden vuoksi. Siinä tapauksessa kummallakaan osapuolella ei ole oikeutta vaatia toiselta osapuolelta korvausta vahingoista tai kuluista, jotka ovat aiheutuneet ylivoimaisesta esteestä johtuvasta sopimuksen täyttämättä jättämisestä tai puutteellisesta täyttämisestä.

bottom of page