top of page
Privaatsuspoliitika

 Kehtiv alates: 01.08.2020
Kinnitanud: Jüri Vau, TVC OÜ Juhatuse liige

1. ÜLDSÄTTED
PRI1

1.1. Käesolev privaatsuspoliitika reguleerib isikuandmete kogumist, töötlemist ja säilitamist käsitlevaid põhimõtteid. Isikuandmeid kogub töötleb ja säilitab isikuandmete vastutav töötleja TVC OÜ (edaspidi Vastutav töötleja).
1.2. Andmesubjekt privaatsuspoliitika tähenduses on klient või muu füüsiline isik, kelle isikuandmeid andmetöötleja töötleb.
1.3. Klient privaatsuspoliitika tähenduses on igaüks, kes ostab andmetöötleja kodulehelt kaupu või teenuseid.
1.4. Vastutav töötleja järgib õigusaktides sätestatud andmete töötlemise põhimõtteid, muuhulgas töötleb Vastutav töötleja isikuandmeid seaduslikult, õiglaselt ja turvaliselt. Vastutav töötleja on võimeline kinnitama, et isikuandmeid on töödeldud vastavalt õigusaktides sätestatule.

2. ISIKUANDMETE KOGUMINE, TÖÖTLEMINE JA SÄILITAMINE
PRI2

2.1. Isikuandmed, mida Vastutav töötleja kogub, töötleb ja säilitab, on kogutud füüsiliselt (lepingu ja vastuvõtu- ning üleandmise aktide füüsilise allkirjastamise korral) või elektrooniliselt (kodulehe, e-posti ja laohalduse infosüsteemi vahendusel).
2.2. Oma isikuandmete jagamisega annab andmesubjekt Vastutavale töötlejale õiguse koguda, korraldada, kasutada ja hallata privaatsuspoliitikas määratletud eesmärgil isikuandmeid, mida andmesubjekt otse või kaudselt TVC OÜ teenuseid kasutades Vastutavale töötlejale jagab.
2.3. Andmesubjekt vastutab selle eest, et tema poolt esitatud andmed oleksid täpsed, õiged ja terviklikud. Teadlikult valeandmete esitamist peetakse privaatsuspoliitika rikkumiseks. Andmesubjekt on kohustatud Vastutavat töötlejat viivitamatult teavitama esitatud andmete muutumisest.
2.4. Vastutav töötleja ei vastuta andmesubjekti poolt valeandmete esitamisest põhjustatud kahju eest andmesubjektile või kolmandatele osapooltele.

3. KLIENTIDE ISIKUANDMETE TÖÖTLEMINE
PRI3

3.1. Vastutav töötleja võib töödelda järgnevaid andmesubjekti isikuandmeid:
     3.1.1. ees- ja perekonnanimi;
     3.1.2. isikukood;
     3.1.3. aadress;
     3.1.4. telefoninumber;
     3.1.5. e-posti aadress;
     3.1.6. lähte- ja sihtkoha aadressid;
     3.1.7. arvelduskonto number;
     3.1.8. maksekaardi detailid.
3.2. Lisaks eeltoodule on Vastutaval töötlejal õigus koguda kliendi kohta andmeid, mis on kättesaadavad avalikes registrites.
3.3. Isikuandmete töötlemise õiguslik alus on isikuandmete kaitse üldmääruse § 6 lg 1 p-d a), b), c) ja f):
     3.3.1. a) andmesubjekt on andnud nõusoleku töödelda oma isikuandmeid ühel või mitmel konkreetsel eesmärgil;
     3.3.2. b) isikuandmete töötlemine on vajalik andmesubjekti osalusel sõlmitud lepingu täitmiseks või lepingu sõlmimisele eelnevate meetmete võtmiseks        vastavalt andmesubjekti taotlusele;
    3.3.3. c) isikuandmete töötlemine on vajalik vastutava töötleja juriidilise kohustuse täitmiseks;
    3.3.4. f) isikuandmete töötlemine on vajalik vastutava töötleja või kolmanda isiku õigustatud huvi korral, välja arvatud juhul, kui sellise huvi kaaluvad üles andmesubjekti huvid või põhiõigused ja -vabadused, mille nimel tuleb kaitsta isikuandmeid, eriti juhul kui andmesubjekt on laps.
3.4. Isikuandmete töötlemine vastavalt töötlemise eesmärgile:
     3.4.1. Töötlemise eesmärk – julgeolek ja turvalisus.
     Isikuandmete säilitamise maksimaalne aeg – vastavalt seaduses nimetatud tähtaegadele.
     3.4.2. Töötlemise eesmärk – finantstegevus, raamatupidamine.
     Isikuandmete säilitamise maksimaalne aeg – vastavalt seaduses nimetatud tähtaegadele.
     3.4.3. Töötlemise eesmärk – tellimuse töötlemine.
     Isikuandmete säilitamise maksimaalne aeg – 12 kuud alates Lepingu kehtivuse lõppemisest.
     3.4.4. Töötlemise eesmärk – kliendihaldus.
     Isikuandmete säilitamise maksimaalne aeg – 12 kuud alates Lepingu kehtivuse lõppemisest.
3.5. Vastutaval töötlejal on õigus klientide isikuandmeid jagada kolmandate isikutega, kelleks on näiteks Volitatud töötlejad - raamatupidajad, transpordi- ja kullerettevõtted, pilveteenuslahendusi ja ülekandeteenuseid pakkuvad ettevõtted. Sealhulgas Vastutav töötleja edastab maksete teostamiseks vajalikud isikuandmed volitatud töötleja Maksekeskus AS-ile.
3.6. Andmesubjekti isikuandmete töötlemisel ja säilitamisel rakendab Vastutav töötleja organisatoorseid ja tehnilisi meetmeid, mis tagavad isikuandmete kaitse juhusliku või ebaseadusliku hävitamise, muutmise, avalikustamise ja mis tahes muu ebaseadusliku töötlemise eest.
3.7. Vastutav töötleja säilitab andmesubjektide andmeid sõltuvalt töötlemise eesmärgist, kuid mitte kauem kui 27 aastat.

4. ANDMESUBJEKTI ÕIGUSED
PRI4

4.1. Andmesubjektil on õigus saada ligipääs oma isikuandmetele ning nendega tutvuda.
4.2. Andmesubjektil on õigus saada informatsiooni tema isikuandmete töötlemise kohta.
4.3. Andmesubjektil on õigus täiendada või parandada ebatäpseid andmeid.
4.4. Kui Vastutav töötleja töötleb andmesubjekti isikuandmeid andmesubjekti nõusoleku alusel, siis on andmesubjektil õigus igal ajal nõusolek tagasi võtta.
4.5. Andmesubjekt saab õiguste teostamiseks pöörduda TVC OÜ poole klienditoe e-posti aadressil info@tvc.ee.
4.6. Andmesubjektil on oma õiguste kaitseks võimalik esitada kaebus Andmekaitse Inspektsioonile.

5. LÕPPSÄTTED
PRI5

5.1. Käesolevad andmekaitsetingimused on koostatud kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EL) nr 2016/679 füüsiliste isikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ja selliste andmete vaba liikumise ning direktiivi 95/46 / EÜ kehtetuks tunnistamise kohta / EÜ (isikuandmete kaitse üldmäärus), Eesti Vabariigi isikuandmete kaitse seadusega ning Eesti Vabariigi ja Euroopa Liidu õigusaktidega.
5.2. Vastutaval töötlejal on õigus andmekaitse tingimusi osaliselt või täielikult muuta, teavitades andmesubjekte muudatustest oma kodulehe www.tvc.ee kaudu.

bottom of page