top of page
Üldtingimused

1. Üldtingimuste kohaldamine

2. Mõisted

 

   Üldised tingimused

3. Kohaldatav õigus

4. Vaidlused

5. Üldtingimuste muutmine ja avaldamine

6. Kirjalikud protseduurid

7. Tööaeg

8. Tasumäärad

9. Lõivud, kulud ja maksud

10. Tasumine

11. Hoiuleandja vastutus

   Hoiustatavate ühikute vastuvõtmine
12. Kauba kirjeldus ja eelinfo edastamine
13. Tellimusest keeldumine
14. Tellimuse täitmise kiirus
15. Ladustamistellimuse täitmise alustamine
16. Kohaletoimetamine ja vastuvõtt
17. Hoiustatava ühiku saabumisseisukord
18. Hoiustatavate ühikute kontroll
19. Vastuvõtmise akti väljastamine

    Ladustamine
20. Ladustamise koht, hoiustatavate ühikute üleviimine
21. Juurdepääsu lubamine ladustamise kohta
22. Hoiustatavate ühikute käitlemine
23. Hoiustatava ühiku käitlemise erimeetod
24. Käitlemise erimeetodist teavitamine
25. Hoiustatava ühiku kahjustumine ja kaotsiminek
26. Hoiustatavate ühikute hävimisest teavitamine
27. Kaotsi läinud või kahjustunud hoiustatava ühiku hüvitamine
28. Laotasude võtmine hoiustatavate ühikute hävimise korral


    Kindlustus
29. Laopidaja kindlustuskohustus
30. Hoiustatava ühiku kindlustamine
31. Kindlustuse sõlmimine, muutmine ja lõpetamine

 

    Hoiustatavate ühikute väljastamine
32. Hoiustatava ühiku väljanõudmise õigus
33. Hoiustatavate ühikute väljastamise tingimused
34. Hoiustatavate ühikute äraviimine
35. Hoiustatavate ühikute ennetähtaegse äraviimise kohustus


   Muud tingimused
36. Pandiõigus
37. Avalik müük
38. Nõuete summa
39. Nõuete aegumine
40. Nõuete aegumisperioodi algus
41. Hoiustatava ühiku omandiõiguse üleandmine või üleminek
42. Vääramatu jõud

ÜLDTINGIMUSED
1. ÜLDTINGIMUSTE KOHALDAMINE

1.1. Laopidaja ja Hoiuleandja kohustuvad täitma Üldtingimustest tulenevaid kohustusi; nad ei tohi kohaldada õigussuhtele tingimusi, juhiseid ja regulatsioone, mis on vastuolus Üldtingimustega, välja arvatud juhul, kui nad on eraldi teisiti kokku leppinud ning seda on Lepingus selgesõnaliselt väljendatud.
1.2. Kui Laopidaja osutab ka muid teenuseid ja/või tegutseb ekspedeerija, vedaja, kindlustusmaakleri või muu taolisena, kohaldatakse lisaks Üldtingimustele ka vastava tegevusharu tavatingimusi või tingimusi, mille kohaldamises on kokku lepitud.
1.3. Kui Laopidaja kasutab teenuse osutamisel allahankija teenuseid, siis kohaldatakse vastava allhankija teenuse osutamise tingimusi.

TING1
2. MÕISTED
TING2

2.1. Erakorraline töö on teenus, mida ei ole hinnakirjas, Lepingus või Lepingu lisades kirjeldatud ja hinnastatud. Erakorralist tööd osutatakse alati tunnitöö alusel. Erakorralisi töid osutatakse vastavalt kokkuleppele ja Hoiuleandja kirjaliku tellimuse alusel. Erakorralisi töid teostab Laopidaja vastavalt võimalusele.
2.2. Hoiuleandja on isik (või ettevõte), kes annab Hoiustatavaid ühikuid Laopidajale ladustamiseks või kelle jaoks Laopidaja hoiab Hoiustatavaid ühikuid. Hoiuleandja annab Laopidajale juhendid Hoiustatavate ühikute ladustamiseks, käitlemiseks ja väljastamiseks.
2.3. Hoiustatav ühik on igasugune ladustamiseks antav iseseisev üksus/ühik, millele antakse ladustamise ajaks personaalne tunnus ja/või nimetus (näiteks kaup, riided, vabaajatarbed, mööbel, alus, karp, kast, jalgratas, autorehvid jne). Hoiuleandja annab Laopidajale ladustamiseks konkreetse Hoiustatava ühiku ning Laopidaja võtab vastu, ladustab, käitleb ja väljastab alati konkreetse Hoiustatava ühiku. Hoiustatav ühik koormab Laopidaja juures ühe või mitu laokohta, sõltuvalt selle tegelikust suurusest.
2.4. Kindlustushüvitus on kindlustuslepinguga sätestatud kindlustussumma, selle osa või mingi muu kindlustusjuhtumi eest väljamakstav summa või tagatavad teenused.
2.5. Kindlustuspreemia on kindlustuslepingus sätestatud makse kindlustuse teostamise eest.
2.6. Käsiteisaldatav ühik on lattu saabunud saadetise osa, mille teisaldamine kaubaautost mahalaadimisel ja/või lattu paigutamisel on võimalik ainult käsitsi.
2.7. Ladustamine on Laopidaja pakutav tasuline teenus, mille raames kohustub Laopidaja Hoiustatavaid ühikuid laokohtadel ladustama, hoidma ja säilitama.
2.8. Laokoht on ladustaja poolt defineeritud tinglik mõõtühik laos ladustatava kauba mahu mõõtmiseks (mõõtmetega 1,2 m (sügavus) x 0,8 m (laius) x 1,35 m (kõrgus) ja kaaluga 700 kg) ja on ladustatava kauba eest esitatava tasu arvestamise aluseks.
2.9. Laopidaja on ettevõte, kes kohustub hoidma teise isiku (Hoiuleandja) poolt temale üleantud Hoiustatavaid ühikuid ja väljastama need Hoiuleandja nõudmisel. Laopidaja võtab Hoiuleandjalt vastu juhendeid Hoiustatavate ühikute ladustamiseks, käitlemiseks ja väljastamiseks.
2.10. Laotasud on Laopidaja poolt kehtestatud teenuste, materjalide ja laokoha hinnad.
2.11. Ladustamise koht on Laopidaja valduses ja/või käsutuses olev laopind.
2.12. Leping on Poolte vastastikune tahteavaldus, kus on ära toodud Hoiuleandja kontaktandmed ning millega lepitakse kokku õiguslikud tagajärjed ja kohustused.
2.13. Masinteisaldatav ühik on lattu saabunud saadetise osa, mida on võimalik teisaldada kaubaautost mahalaadimisel ja/või lattu paigutamisel selleks olemasoleva teisaldustehnika abil.
2.14. Piiratud käibega kaubad on kaubad, mille transportimine või käitlemine on seadusega keelatud või piiratud või mille käitlemiseks on vajalik eriloa ja tingimuste olemasolu vastavuses õigusaktidega.
2.15. Pool või Pooled on Üldtingimuste või Lepingu mõistes Hoiuleandja või Laopidaja, eraldi nimetatud ka kui „Pool” või üheskoos „Pooled”.
2.16. Saadetis on lähte- ja sihtkoha vahel liikuv pakkeüksuste (ja/või Hoiustatavate ühikute) kogum.
2.17. SDR (ehk Special Drawing Right) on Rahvusvahelise Valuutafondi (IMF) arveldusühik, mille kurss euro suhtes on kõikuv. SDRi kurss on leitav aadressil http://www.imf.org/external/np/fin/data/param_rms_mth.aspx
2.18. Vastuvõtmise akt on nummerdatud ja allkirjastatud Hoiustatavate ühikute vastuvõtmist kinnitav dokument, millel on märgitud vastuvõtmise kuupäev; Hoiuleandja; ladustamiseks antud Hoiustatavad ühikud; vastuvõtmisel teostatud tööd, kasutatud materjalid ja osutatud teenused.
2.19. Väljastamise akt on nummerdatud ja allkirjastatud Hoiustatavate ühikute väljastamist kinnitav dokument, millel on märgitud väljastamise kuupäev; Hoiuleandja; väljastatud Hoiustatavad ühikud; väljastamisel teostatud tööd, kasutatud materjalid ja osutatud teenused.

ÜLDISED TINGIMUSED
3. KOHALDATAV ÕIGUS
TING3

3.1. Ladustamise õigussuhetele kohaldatakse Eesti õigust.

4. VAIDLUSED

4.1. Kõik Laopidaja ja Hoiuleandja vahel tekkinud vaidlused lahendatakse Eesti kohtus.

TING4
5. ÜLDTINGIMUSTE MUUTMINE JA AVALDAMINE
TING5

5.1. Üldtingimuste muutmisel kohustub Laopidaja uue tervikteksti avaldama vähemalt kolmkümmend (30) kalendripäeva enne uute üldtingimuste jõustumist.
5.2. Üldtingimused avaldatakse TVC OÜ kodulehel (http://www.tvc.ee). Hoiuleandjale, kes on Laopidajale teatanud oma e-posti aadressi, saadetakse teade üldtingimuste muutmise kohta ka e-posti teel.

TING6
6. KIRJALIKUD PROTSEDUURID

6.1. Kõik pakkumised, kokkulepped, Hoiustatava ühiku kohaletoimetamise, ladustamise, käitlemise ja väljastamise juhendid vormistatakse kirjalikult. Kirjalikule vorminõudele vastab ka elektrooniline kirjavahetus ning muud kirjalikult taasesitatavad tahteavaldused.
6.2. Kui ei ole kokku lepitud teisiti, on suuline või telefoni teel toimunud teabevahetus Laopidajale siduv vaid siis, kui see on kohe kirjalikult kinnitatud.

7. TÖÖAEG
TING7

7.1. Ladustamiskohas võetakse Hoiustatavaid ühikud ladustamisele ja viiakse ära Laopidaja ametlikul tööajal. Kui Hoiuleandja soovib töö tegemist väljaspool tööaega, siis võib Laopidaja omal valikul selle soovi täita või mitte. Laopidaja väljaspool ametlikku tööaega tehtud tööga seotud lisakulud kannab Hoiuleandja.
7.2. Laopidaja ametlikud tööajad on ladustamise koha põhiselt ära toodud Laopidaja koduleheküljel (http://www.tvc.ee).

8. TASUMÄÄRAD
TING8

8.1. Laopidaja kehtivad laotasud ja tasumäärad on ära toodud Laopidaja koduleheküljel (http://www.tvc.ee).
8.2. Laopidajal on õigus kord aastas muuta hindu Statistikaameti avaldatud tarbijahinna indeksi võrra, teatades sellest vähemalt kuuskümmend (60) kalendripäeva ette. Uue hinnakirjaga mittenõustumisel on Hoiuleandjal õigus Leping ühepoolselt lõpetada, teavitades Laopidajat sellest kolmkümmend (30) päeva ette.
8.3. Laopidaja jooksvad tasumäärad ning kõik Laopidaja ja Hoiuleandja kirjalikud või suulised kokkulepped tasumäärade kohta põhinevad tööjõu-, energia-, ja rendikuludel, mis olid Lepingu sõlmimise või juhendite andmise ajal tavalised. Kulude suurenemisel korrigeerib Laopidaja tasumäärasid, teatades selle Hoiuleandjat 30 päeva ette.
8.4. Laopidaja võib korrigeerida tasumäärasid kohe siis, kui ametivõimud viivad sisse või suurendavad Laopidaja teenustele kehtestatud makse.

9. LÕIVUD, KULUD JA MAKSUD
TING9

9.1. Kõik Hoiustatava ühikuga seotud kulud (veotasud, hüvitised, maksud, lõivud, trahvid ja muud mis tahes olemusega tasud ja kulud) kannab Hoiuleandja. Hoiuleandja peab Laopidaja esimesel nõudmisel tasuma need kulud ette või hüvitama sõltumata sellest, kas kaup on ladustamiskohas või sealt ära viidud.
9.2. Kui Laopidaja peab vajalikuks kohtumenetluse algatamist või muude õiguslike sammude astumist lõivude, maksude, trahvide või muude seaduslike tasude ja kulude vaidlustamiseks või kui Hoiuleandja taotleb, et Laopidaja algataks sellise kohtumenetluse, siis sellest tulenevad Laopidaja kulud, sealhulgas õigus-, finants- või muu nõustamise ja abi kulud, mida Laopidaja pidas mõistlikult vajalikuks, hüvitab Hoiuleandja Laopidaja esimesel nõudmisel. Laopidaja konsulteerib võimalusel Hoiuleandjaga ja üritab enne punktis 9 nimetatud kohtumenetluse algatamist või muude õiguslike abinõude kasutusele võtmist saada temalt suunised.
9.3. Kui Hoiuleandja tegutseb finants- või fiskaalagendina, siis tasub kõik maksud, lõivud, trahvid, intressid, viivised ning mis tahes muud kaasnevad kulud või kahjutasud Hoiuleandja, ilma et see piiraks punkti 9.1 sätete kohaldamist. Hoiuleandja hüvitab need nõuded Laopidajale esimesel nõudmisel.

10. TASUMINE
TING10

10.1. Kõik Laopidaja nõuded Hoiuleandja vastu, sealhulgas laotasud, kindlustuspreemiad ja -kulud, ladustamis- ja väljastamistasud, tasud erakorralise töö eest, samuti tulekahju põhjustatud koristuskulud jms, erakorralised kulud, töötajate lisatasud, maksud, lõivud, viivised jne tuleb tasuda esimesel nõudmisel.
10.2. Tasumine toimub eurodes Laopidaja koostatud arve alusel.
10.2.1. Arve mugavamaks tasumiseks pakub Hoiuleandja koostöös Maksekeskus AS-iga arve tasumise tehnilist võimalust arvel toodud lingi kaudu.
10.2.2. Arve tasumisel arvel toodud lingi kaudu suunatakse Hoiuleandja väljapoole Laopidaja kontrolli all olevat keskkonda vastava osapoole turvalisse keskkonda - tasumisel pangalingi meetodil vastava panga keskkonda ning tasumisel pangakaardiga Maksekeskus AS keskkonda, sealjuures Laopidajal puudub ligipääs Hoiuleandja panga ja krediit- või deebetkaardi andmetele.
10.2.2.1. Hoiuleandja suunamisel väljapoole Laopidaja kontrolli all olevat keskkonda edastab Laopidaja vastavale osapoolele maksete teostamiseks vajalikud isikuandmed. Isikuandmete vastuvõtjad (sh Maksekeskuse AS) on siinkohal andmete volitatud töötlejad.
10.3. Hoiuleandja tasub laotasud alati kokkulepitud tähtajal, ilma et see piiraks eelneva lõike sätete kohaldamist.
10.4. Kui Hoiuleandja ei tasu Laopidaja nõudeid kohe, võib Laopidaja nõuda Lepingus kokku lepitud määras viiviseid või kui selline kokkulepe puudub, siis Üldtingimustes määratud viiviseid.
10.5. Laopidaja kontole laekunud makseid kasutatakse sõltumata makse otstarbest esimeses järjekorras Hoiuleandja võlgade kustutamiseks.
10.6. Kui tähtajaks tasumata nõudeid nõutakse sisse hagimenetluse või muu toiminguga, suurendatakse võlasummat sissenõudmiskulude katteks 10% võrra, kusjuures kohtu- ja kohtuvälised kulud kannab Hoiuleandja.

11. HOIULEANDJA VASTUTUS
TING11

11.1. Hoiuleandja vastutab Laopidaja ja kolmandate isikute ees ebaõigest või eksitavast ning puudulikust kirjeldusest, näidustusest või teabest tuleneva Hoiustatava ühiku kaotsimineku või kahjustumise eest, samuti Hoiustatava ühiku ja pakendi eelnevalt teatamata defektist tuleneva kaotsimineku ja kahjustumise eest, isegi kui selline kaotsiminek või kahjustumine ei toimunud Hoiuleandja süül. Kui Hoiustatava ühiku kaalu ei ole avaldatud või see avaldati ebaõigena, vastutab Hoiuleandja sellest tuleneva kahju eest.
11.2. Hoiuleandja vastutab mis tahes kahju eest, mis tuleneb Üldtingimuste või Laopidaja ja Hoiuleandja vahel eraldi sõlmitud Lepinguga Hoiuleandja võetud kohustuste täitmata jätmisest, hilinemisest või ebaõigest täitmisest, välja arvatud siis, kui Laopidaja on kahju tekitanud tahtlikult või raske hooletuse tõttu.
11.3. Hoiuleandja hüvitab Laopidajale ka kolmandate isikute põhjendatud nõuded, neile makstud või maksmisele kuuluva kulu ja kahju, sealhulgas Laopidaja ja Hoiuleandja töötajate nõuded, mis tulenevad ladustatud Hoiustatava ühiku olemusest või seisukorrast, välja arvatud siis, kui kahju on tekitanud Laopidaja tahtlikult või raske hooletuse tõttu.
11.4. Kui Hoiuleandja on Laopidajale teatanud, et Hoiustatav ühik tuuakse ladustamisele kindlas koguses või kindlaksmääratud ajal või viiakse ära kindlas koguses või kindlaksmääratud ajal ning Hoiuleandja ei too Hoiustatavat ühikut tegelikult kohale või ei vii ära kokkulepitud koguses, viisil või ajal, peab Hoiuleandja hüvitama kulud, mida Laopidaja kandis seoses Hoiuleandja juhendite täitmiseks määratud töötajatega või tehnika seisuajaga, mida ei kasutatud või kasutati vaid osaliselt.

HOIUSTATAVATE ÜHIKUTE VASTUVÕTMINE
12. KAUBA KIRJELDUS JA EELINFO EDASTAMINE
TING12

12.1. Hoiuleandja esitab Laopidajale kirjaliku päringu, tellimuse ning Hoiustatavate ühikute ladustamise ja käitlemise juhendi, milles vajadusel tuuakse ära Hoiustatava ühiku sisu, väärtus, brutokaal ning muud olulised näitajad, mis võivad mõjutada ladustamist ja selle tingimusi.
12.2. Kui Hoiustatavale ühikule kehtivad tolli-, aktsiisi- või muud erinõuded, esitab Hoiuleandja Laopidajale õigeaegselt kogu vajaliku teabe ja dokumendid, mis võimaldavad Laopidajal neid nõudeid täita.
12.3. Kui Hoiuleandja ei ole lattu saabunud Hoiustatavate ühikute kohta eelnevalt infot edastanud või edastatud info on ebatäpne, on Laopidajal õigus neid mitte vastu võtta.

13. TELLIMUSEST KEELDUMINE
TING13

13.1. Laopidaja võib mõjuva põhjuse olemasolul keelduda tellimuse vastuvõtmisest. Mõjuvaks põhjuseks loetakse eelkõige Laopidajast sõltumatut hoiutingimuste muutumist (sh vabade laokohtade puudumist), administratiivseid piiranguid, samuti ka Üldtingimuste punktis 35.3 nimetatud põhjusi.

14. TELLIMUSE TÄITMISE KIIRUS
TING14

14.1. Hoiustatava ühiku ladustamise või kohaletoimetamise tellimuse ja juhendite täitmise kiiruse määrab Laopidaja. Laopidaja arvestab Hoiuleandja tellimuse täitmise kiiruse soovi nii palju kui võimalik, kuid ei vastuta kulude eest, mida Hoiuleandja kannab, kui kiirus, millega juhendeid tavapäraselt täidetakse, on aeglasem, kui Hoiuleandja soovis.

15. LADUSTAMISTELLIMUSE TÄITMISE ALUSTAMINE
TING15

15.1. Laopidaja alustab kokkulepitud kohaletoimetamise või ladustamise juhendite täitmist niipea, kui see on võimalik pärast juhendite ja nõutud dokumentide vastuvõetavaks tunnistamist ning vajalike üksikasjade ja käitlemiseeskirjade kättesaamist, kui ei ole kokku lepitud teisiti või kui seda ei takista erilised asjaolud.

16. KOHALETOIMETAMINE JA VASTUVÕTT
TING16

16.1. Hoiuleandja toimetab Hoiustatava ühiku kohale ja Laopidaja võtab selle ladustamise kohas vastu. Hoiustatava ühiku Laopidaja poolt vastuvõtmise koht on ladustamise koht ka siis, kui Laopidaja korraldab vedu või toimetab kauba kohale ise.
16.2. Hoiuleandja poolt kohale toimetatud Hoiustatavad ühikud võetakse ladustamise kohas vastu elava järjekorra alusel järgmiselt:
16.2.1. Laopidaja registreerib Hoiuleandja saabudes Hoiustatavate ühikute vastuvõtmise ning määrab mahalaadimise/vastuvõtmise koha (värava).
16.2.2. Järjekorra saabudes teostab Laopidaja Hoiustatava(te) ühiku(te) mahalaadimise/vastuvõtmise.
16.2.3. Masinteisaldatavate ühikute mahalaadimise korraldab Laopidaja selliselt, et ühe poolhaagise tühjakslaadimine kestab kuni üks (1) tund alates mahalaadimise alustamisest.
16.2.4. Käsiteisaldavate ühikute mahalaadimise korraldab Laopidaja alati eelneva kokkuleppe alusel erakorralise tööna. Käsiteisaldavate ühikute mahalaadimisel kohustub Laopidaja võimalusel koostama ladustamiseks mõeldud masinteisaldatavad Hoiustatavad ühikud, mis paigutatakse hiljem masinteisaldamise korras laokohale. Eelneva detailse masinteisaldatava ühiku põhise kirjelduse puudumisel komplekteerib Laopidaja masinteisaldatavad Hoiustatavad ühikud oma äranägemise järgi. Käsiteisaldatav ühik, millest ei olnud võimalik moodustada masinteisaldatavat ühikut, paigutatakse ladustamise kohta käsiteisaldatava Hoiustatava ühikuna.
16.2.5. Käsiteisaldatava ühiku maksimumkaal ühe töötaja kohta on 31,5 kg. Juhul, kui käsiteisaldatava ühiku kaal on lubatust suurem, on Laopidajal õigus antud ühiku teisaldamisel rakendada suuremat töötajate arvu. Käsiteisaldatav ühik, mille kaal ei võimalda selle teisaldamist käsitsitöö korras ning mille teisaldamiseks ei ole või ei ole eelnevalt tellitud vastavat teisaldustehnikat, loetakse teisaldamatuks ning Laopidajal on õigus antud ühiku vastuvõtmisest keelduda.
16.2.6. Vastuvõetuks loetakse need Hoiustatavad ühikud, mis on masinteisaldatavate ühikutena paigutatud ladustamise kohta.
16.2.7. Vastuvõtmise lõppedes väljastab Laopidaja Hoiuleandjale Vastuvõtmise akti.
16.3. Laopidajal on õigus mitte vastu võtta Hoiustatavaid ühikuid, mis sisaldavad piiratud käibega kaupasid, sh:
16.3.1. eriti väärtuslikud esemed, sh väärismetallid, ehtsad juveelitooted, vääriskivid, naturaalsed pärlid, antiikesemed, kunstiteosed;
16.3.2. raha, pitseriga notariaalsed dokumendid, väärtpaberid, tšekid, mündid, krediitkaardid, maksedokumendid, sissepääsupiletid või sarnased suure väärtusega sertifikaadid.
16.3.3. karusnahad, vaibad, kellad ning muud juveeli- ja karusnahatooted, mille maksumus ületab 520 eurot ühe eseme kohta;
16.3.4. muu ese, mille maksumus ületab 13 000 eurot;
16.3.5. ese, mille käitlemine on seadusega keelatud või piiratud, sh saadetise riikidevaheliste edastamise korral kaubad, mille import või eksport on keelatud või milleks on vajalik eriloa olemasolu vastavuses kauba väljasaatva maa, transiidimaa või kauba sihtriigi õigusaktidega;
16.3.6. tulirelvad, laskemoon, gaasipüstolid, pisar- ja närvigaasi balloonid, politsei ja eriteenistuste vajadusteks ettenähtud erivahendeid;
16.3.7. lõhkevad ja kergesti süttivad ained;
16.3.8. mürgised ja radioaktiivseid ained;
16.3.9. bioloogilised nakkusohtlikud ained;
16.3.10. narkootilised ja psühhotroopsed ained;
16.3.11. meditsiiniliseks või bioloogiliseks uurimiseks mõeldud materjal, meditsiinilised jäätmed, inim- või loomsed jäänused, kehaosad või organid;
16.3.12. happed;
16.3.13. kiiresti riknevad toiduained jm riknevad kaubad;
16.3.14. elus või surnud loomad, linnud, kalad ja putukad;
16.3.15. mürgised taimed.
16.4. Laopidajal ei ole kohustust allkirjastada mis tahes muid Hoiuleandja esitatud dokumente, mis kinnitaksid Hoiustatavate ühikute ja/või kaupade üleandmist Laopidajale ning millega Laopidaja võtab vastutuse Hoiuleandja dokumentides toodud vara suhtes.
16.5. Juhul, kui Hoiuleandja nõuab Laopidajalt vastuvõtmist kinnitavat allkirja ka oma saate- ja/või veodokumentidele, siis on Laopidajal õigus teostada saabunud kauba detailne vastavuse kontroll kaasasolevate saate- või veodokumentide suhtes ning seda erakorralise töö korras Hoiuleandja kulul. Juhul, kui antud erakorralise töö teostamiseks puudub Laopidajal vaba ressurss, on Laopidajal õigus antud kauba vastuvõtmisest keelduda.
16.6. Juhul, kui Laopidaja juurde on toimetatud kaupu ja/või Hoiustatavaid ühikuid kolmandate osapoolte poolt (sh transpordiettevõtted; volitatud isikud jne) ning selgub, et Laopidaja juurde on jäetud kaupu ja/või Hoiustatavaid ühikud, mis kuuluvad Laopidaja suhtes kolmandatele osapooltele (kellel puudub Laopidajaga Leping ja/või eelnev kokkulepe), siis käitleb Laopidaja enda valduses olevaid Hoiustatavaid ühikuid ja osutab teenuseid kehtivate Üldtingimuste alusel, sealjuures on Laopidaja silmis Hoiuleandjaks isik või ettevõtte, kes Hoiustatavad ühikud Laopidaja juurde toimetas.

17. HOIUSTATAVA ÜHIKU SAABUMISSEISUKORD
TING17

17.1. Hoiustatav ühik tuuakse Laopidajale heas seisukorras ja kui pakitult, siis korralikult pakituna.
17.2. Juhul, kui Laopidaja juurde saabub ladustamiseks mõeldud kaup või vara lahtisena, on Laopidajal õigus moodustada nendest Hoiustatavaid ühikuid oma äranägemise järgi.
17.3. Kui Laopidajale saadetud Hoiustatav ühik on saabumisel silmnähtavalt kahjustatud või defektne, on Laopidajal õigus, kuid ei ole kohustust astuda mis tahes samme kaitsmaks Hoiuleandja huve vedaja või teiste isikute suhtes ning esitada Hoiustatava ühiku saabumisseisukorra kohta tõendeid. Laopidaja teeb seda Hoiuleandja kulul ja riskil ning Hoiuleandjal ei ole õigust esitada Laopidajale nõuet viisi kohta, kuidas Laopidaja neid ülesandeid täitis. Laopidaja teavitab Hoiuleandjat viivitamatult, ilma et viimasel oleks nõudeõigust Laopidaja vastu juhul, kui teavitamine ei õnnestu.
17.4. Laopidaja võib nõuda Hoiuleandjalt ladustamiseks vastu võetud Hoiustava ühiku kohest tagasivõtmist, viia see igal hetkel ise ära, hävitada või teha muul viisil kahjutuks, kui Hoiustatav ühik osutub erinevalt Hoiuleandja esitatud teabest ohtlikuks, kui ta kohusetundliku Laopidajana ei oleks sellist ohtlikku kaupa ladustamiseks üldse vastu võtnud, kui oleks teadnud, et pärast vastuvõtmist võib kaup olla ohtlik.
17.5. Laopidajal on õigus kohaldada punktis 17.4 nimetatud toiminguid ka sellise Hoiustatava ühiku ladustamisel, mille ohtlikkus oli Laopidajale teada, kuid vaid juhul, kui selline Hoiustatav ühik kujutab vahetut ohtu.
17.6. Laopidajal ei ole punktide 17.2 kuni 17.5 järgimisel kohustust hüvitada Hoiuleandjale mis tahes kahju. Hoiuleandja vastutab kõigi Laopidajale tekkinud kulude ja kahju eest, mis tulenevad Hoiustatava ühiku ladustamisele esitamisest, ladustamisest või kasutusele võetud abinõudest, kui sellised kulud ja kahjud või vajadus selliste abinõude kasutusele võtmiseks ei tulenenud eranditult Laopidaja vigadest.
17.7. Punktis 17.4 kasutatud abinõude tulemusena lõpeb selle Hoiustatava ühiku ladustamine. Ohtlikku kaupa puudutavad sätted ei piira punkti 23 sätete kohaldamist.

18. HOIUSTATAVATE ÜHIKUTE KONTROLL
TING18

18.1. Laopidaja ei ole kohustatud Hoiustatavaid ühikuid kaaluma ega mõõtma, kui talle pole esitatud vastavasisulist taotlust või antud eraldi juhendit.
18.2. Laopidaja võib Hoiustatavat ühikut kaaluda või mõõta selleks, et kontrollida või kinnitada Hoiuleandjalt saadud Hoiustatava ühiku kirjelduse õigsust. Kui Laopidaja tuvastab kontrollimise tulemusena, et kauba kaal või muud andmed erinevad kirjeldusest, hüvitab Hoiuleandja Laopidajale kaalumise või mõõtmise kulud. Laopidaja vastutab kaalumise või mõõtmise eest ainult juhul, kui ta kaalus või mõõtis Hoiustatava ühiku Hoiuleandja juhendi alusel, ning ilma et see piiraks punkti 25 sätete kohaldamist Laopidaja vastutuse kohta.
18.3. Laopidaja võib Hoiustatavaid ühikuid nende sisu kontrollimiseks avada Hoiuleandja taotlusel. Laopidajal on igal ajal õigus, kuid ei ole kohustust avada Hoiustatavaid ühikuid nende sisu kontrollimiseks ka juhul, kui tal on põhjust kahtlustada Hoiustatava ühiku sisu mittevastavust kirjeldusele.
18.4. Kui kontrollimisel selgub, et Hoiustatava ühiku sisu erineb kirjeldusest, täiendab Laopidaja vastava Hoiustatava ühiku kirjeldust; sellisel juhul kannab kontrollimise kulud Hoiuleandja. Laopidaja ei vastuta ladustamisele võetud Hoiustatava ühiku kirjelduse ega nimetuse eest.
18.5. Laopidaja ei vastuta Hoiustatava ühiku sisu puudujäägi eest, välja arvatud siis, kui Laopidaja on kahju tekitanud tahtlikult või raske hooletuse tõttu.

19. VASTUVÕTMISE AKTI VÄLJASTAMINE
TING19

19.1. Hoiustava ühiku vastuvõtmisel väljastab Laopidaja Hoiuleandjale vastuvõtmist kinnitava nummerdatud dokumendi (Vastuvõtmise akti), millel on märgitud vastuvõtmise kuupäev, Hoiuleandja, ladustamiseks antud Hoiustatavad ühikud, vastuvõtmisel teostatud tööd, kasutatud materjalid ja osutatud teenused.
19.2. Vastuvõtmise akt koostatakse ühes eksemplaris, mille allkirjastab Laopidaja Hoiustatavate ühikute üleandmise hetkel.
19.3. Juhul, kui Hoiuleandja nõuab Laopidajalt vastuvõtmist kinnitavat allkirja ka oma saate- ja/või veodokumentidele, vastutab Laopidaja üksnes Vastuvõtmise aktis toodud Hoiustatavate ühikute osas.

LADUSTAMINE
20. LADUSTAMISE KOHT, HOIUSTATAVATE ÜHIKUTE ÜLEVIIMINE
TING20

20.1. Hoiustatava ühiku ladustamise koha otsustab Laopidaja, kui ei ole kokku lepitud teisiti.
20.2. Minimaalne ladustamise maht on üks laokoht. See tähendab, et juhul, kui ladustamise kohas on vastu võetud üks käsiteisaldatav ühik (näiteks karp), mis on oma mõõtmetelt väiksem, kui seda on laokoht, arvestab Laopidaja Hoiuleandja poolt ladustamiseks toodud Hoiustatava ühiku mahuks ühe laokoha.
20.3. Minimaalne ladustamise aeg on üks ööpäev. See tähendab, et juhul, kui ladustamiseks toodud Hoiustatav ühik viiakse ära vähem kui 24 h sees, arvestab Laopidaja ladustamise ajaks ühe ööpäeva.
20.4. Laopidajal on igal ajal õigus viia Hoiustatavad ühikud teise ladustamise kohta.
20.5. Sellise üleviimise ja kindlustuse kulud ning tavapärase transpordiriski kannab Laopidaja, välja arvatud juhul, kui üleviimine toimub Hoiustatavate ühikute säilimise huvides või asjaolude tõttu, mida Laopidaja ei saa mõjutada või mille eest ta ei vastuta.
20.6. Kui Hoiustatav ühik viiakse teise ladustamise kohta, teavitab Laopidaja sellest Hoiuleandjat, ilma et Hoiuleandjal tekiks Laopidaja vastu mis tahes nõudeõigust, kui teavitamine ei õnnestu.

21. JUURDEPÄÄSU LUBAMINE LADUSTAMISE KOHTA
TING21

21.1. Juurdepääs Hoiustatavale ühikule ja teabele Hoiustatava ühiku kohta võimaldatakse ainult Hoiuleandjale.
21.2. Laopidaja on kohustatud võimaldama Hoiuleandjale või tema määratud isikutele juurdepääsu Hoiuleandja Hoiustatavate ühikute ladustamise kohta tolli- või muude formaalsuste täitmiseks.
21.3. Laopidaja võimaldab isikutele juurdepääsu Hoiustatavatele ühikutele ainult järgmistel tingimustel:
       21.3.1. kõik ladu külastavad isikud, sealhulgas sõidukite meeskonnad, järgivad lattu saabudes Laopidaja eeskirju;
       21.3.2. Laopidaja võimaldab juurdepääsu ainult ametlikul tööajal ning koos saatjaga;
       21.3.3. Hoiuleandja hüvitab Laopidajale külastajate saatmise kulud;
       21.3.4. Hoiuleandja vastutab Laopidaja ees külastajate põhjustatud otsese või kaudse kahju eest.
21.4. Hoiuleandja hüvitab Laopidajale kolmandate isikute nõuded, sealhulgas ka Laopidaja ja Hoiuleandja töötajate nõuded, mis on seotud eelnevatest lõikudest tuleneva kahjuga.

22. HOIUSTATAVATE ÜHIKUTE KÄITLEMINE
TING22

22.1. Kui Hoiuleandja peab sooritama Hoiustatavate ühikutega toiminguid, nagu proovivõtt, teenindamine, ümberpakkimine või -virnastamine, liigitamine, kaalumine jne, samuti kohaletoimetamine, siis kohustub ta tellima need toimingud kohastel tingimustel tasu eest Laopidajalt, kelle laos Hoiustatavaid ühikuid ladustatakse.
22.2. Toiminguid, mida Laopidaja ei soovi teha, võib Laopidaja nõusolekul sooritada Hoiuleandja ise või lasta need sooritada kolmandal isikul Laopidaja järelevalve all ja tingimustel ning hüvitades sellega seotud Laopidaja kulud. Laopidaja ei vastuta nende toimingute tagajärgede eest.
22.3. Hoiustatav ühik võetakse vastu ja väljastatakse alati tervikuna. Käitlemine, mis põhjustab Hoiustatava ühiku omaduste või koguse muutumist, märgitakse vastavas aktis.
22.4. Vastuvõtmise ja Väljastamise aktis märgitud kauba käitlemise või käitlemise järelevalve eest tasutakse Laopidajale. Laopidaja võib keelduda Hoiustatavate ühikute käitlemisest, kuni kõik nõuded on täidetud.

23. HOIUSTATAVA ÜHIKU KÄITLEMISE ERIMEETOD
TING23

23.1. Laopidaja ei ole kohustatud võtma Hoiustamiseks toodud Hoiustatava ühiku või selle pakendi säilitamiseks kasutusele muid abinõusid peale abinõude, mida peetakse sellisel hoiustamisel tavaliseks.
23.2. Laopidaja on kohustatud võtma kasutusele eriabinõud vaid siis, kui neis abinõudes on kokku lepitud.
23.3. Laopidajal on siiski õigus kohe tegutseda Hoiuleandja kulul ja riskil, sealhulgas tühjendada ladu, kõrvaldada Hoiustatavad ühikud, hävitada või teha muul viisil kahjutuks, kui on alust arvata, et selle tegemata jätmine võib põhjustada Hoiustatavate ühikute või muu laos oleva kauba kahjustumise või kaotsimineku, põhjustada kahjustusi laole või seadmetele või vigastusi inimestele või kui niisugused abinõud on vajalikud või näidustatud mingil muul põhjusel, näiteks Laopidaja otsusel. Laopidaja teavitab rakendatud abinõudest viivitamatult Hoiuleandjat, ilma et viimasel oleks Laopidaja vastu nõudeõigust, kui teavitamine ei õnnestu.
23.4. Hoiuleandja hüvitab Laopidajale kolmanda isiku nõuded kahju eest, mida Hoiuleandja Hoiustatav ühik põhjustas kolmanda isiku kaubale või varale, ilma et see piiraks eelneva lõigu sätete kohaldamist.
23.5. Laopidajal on õigus iseseisvalt Hoiustatavad ühikud eraldada ning vajadusel anda üle vastavate organisatsioonide (Päästeamet, Politsei vms) töötajatele, kui see kaupade ja saadetiste omadustest või riigiorganisatsioonide määrustest tulenevalt on vajalik ja/või kohustuslik. Laopidaja ei hüvita Hoiuleandjale mis tahes tekkinud kahju, mis kaasnes Hoiustatavate ühikute üleandmisega vastavatele organitele.

24. KÄITLEMISE ERIMEETODIST TEAVITAMINE
TING24

24.1. Kui Laopidaja teostab ladustatud kaubaga punktis 23 nimetatud toiminguid, teavitab ta sellest viivitamatult Hoiuleandjat, ilma et Hoiuleandjal oleks Laopidaja vastu nõudeõigust, kui teavitamine ei õnnestu.

TING25
25. HOIUSTATAVA ÜHIKU KAHJUSTUMINE JA KAOTSIMINEK

25.1. Üldtingimuste aktsepteerimisega loobub Hoiuleandja Hoiustatava ühiku kahjustumisest või kaotsiminekust tulenevast nõudeõigusest kolmandate osapoolte vastu. Hoiuleandja saab Hoiustatava ühiku kahjustada saamise või kaotsimineku eest vastutavaks pidada ainult Laopidajat, isegi kui Laopidaja on oma tegevuse käigus kasutanud kolmandate isikute teenuseid. Laopidaja vastutusele kohaldatakse alljärgnevaid piiranguid:
25.1.1. Kui Hoiustatav ühik sai kahjustada või läks kaotsi murdvarguse käigus, siis loetakse, et Laopidaja on olnud piisavalt hoolikas, kui ta on taganud ladustamiskoha tavapärase sulgemise.
25.1.2. Kui Hoiustatavat ühikut ladustatakse Hoiuleandja nõusolekul väljas või kui Hoiustatavat ühikut saab ladustada ainult väljas või kui Laopidaja ladustab sellist kaupa tavapäraselt väljas laoplatsil, ei vastuta ta sellisest ladustamisviisist tuleneva kahju eest.
25.1.3. Kui Hoiustatav ühik on saanud kahjustada või läinud kaotsi näriliste, lindude, putukate või teiste kahjurite tõttu, siis loetakse, et Laopidaja on olnud piisavalt hoolikas, kui ta on viinud hoiupaigas läbi tavapärase kahjurikontrolli.
25.2. Laopidaja ei vastuta kahjustuste või kaotsimineku eest, mis on tingitud järgmistest põhjustest, sõltumata nende tekkepõhjusest:
25.2.1. hoiustatava ühiku loomulikud omadused, mille tagajärjel Hoiustatav ühik võib muuta kvaliteeti, rikneda seesmiselt, niiskuda, kuivada, lekkida, soojeneda, immitseda, higistada, käärida, külmuda, roostetada, murduda, samuti loomulik kadu ja puudulik pakkimine;
25.2.2. vääramatu jõu asjaolud, nagu valitsuse meetmed, rekvireerimine, anastamine, streik, lokaut, sabotaaž, mäss, rüüstamine, energiavarustuse katkestus;
25.2.3. tulekahju, suits, plahvatus, radiatsioon, veekahjustus, veetorude purunemine, üleujutus, torm ja üldjuhul iga väline õnnetus.
25.3. Laopidaja peab hüvitama kaotsiläinud Hoiustatava ühiku väärtuse, mis sel oli kahju avastamise päeval.
25.4. Kahjustada saanud Hoiustatava ühiku või selle osa puhul peab Laopidaja hüvitama kahju avastamise päeval olnud kahjustamata Hoiustatava ühiku väärtuse ja kahjustatud Hoiustatava ühiku väärtuse vahe.
25.5. Laopidaja hüvitatav kahju ei saa ületada kahjustunud või kaotsiläinud Hoiustatava ühiku lattu saabumise aja väärtust; selle tõendamatusel kohaldatakse Hoiustatava ühiku tegelikku väärtust. Laopidaja ei vastuta kunagi saamata jäänud tulu ega muu kaudse kahju eest.
25.6. Kui kahjustada on saanud ainult Hoiustatava ühiku osad, mida on võimalik määratleda iseseisvat väärtust omavatena (näiteks masina osad), või kui kahjustada on saanud üks või mitu teistega kokku kuuluvat eset (näiteks mööbel), siis Laopidaja hüvitab vaid kahjustatud osade või esemete iseseisva väärtuse ja ülejäänud osade või kahjustamata Hoiustatava ühiku väärtuse vähenemist ei arvestata.
25.7. Laopidaja vastutus on piiratud Hoiustatava ühiku väärtusega, kuid ei ületa mingil juhul 2 SDRi kaotsiläinud või kahjustunud Hoiustatava ühiku või selle osa iga brutokaalu kilogrammi kohta, ulatudes maksimaalselt 100 000 SDRini sündmuse kohta või sama kahjupõhjusega sündmuste rea kohta.
25.8. Igasugune kahju hüvitamise nõudeõigus lõpeb, kui Hoiuleandja või tema esindaja ei esita kaebust Hoiustatava ühiku vastuvõtmise ajal.
25.9. Hoiuleandja vastutab kauba kahjustuste eest, mille põhjustas Üldtingimustest tulenevate või Laopidaja ja Hoiuleandja vahel kokku lepitud Hoiuleandja kohustuse täitmata jätmine või nende hilinemine või ebaõige täitmine.
25.10. Laopidaja vastutus kahju eest, mis tuleneb tolli- või muude formaalsuste täitmisest, piirdub 7500 SDRiga sündmuse kohta või sama kahjupõhjusega sündmuste rea kohta.

26. HOIUSTATAVATE ÜHIKUTE HÄVIMISEST TEAVITAMINE
TING26

26.1. Hoiustatavate ühikute hävimise korral tulekahju tõttu või muul põhjusel teavitab Laopidaja viivitamatult Hoiuleandjat, ilma et Hoiuleandjal oleks Laopidaja vastu nõudeõigust, kui teavitamine ei õnnestu.

27. KAOTSI LÄINUD VÕI KAHJUSTUNUD HOIUSTATAVA ÜHIKU HÜVITAMINE
TING27

27.1. Hoiustatava ühiku kaotsimineku või kahjustumise korral kohaldatakse punkti 25, kusjuures Vastuvõtmise akti väljastamise päeva peetakse Hoiustatava ühiku lattu saabumise päevaks.

28. LAOTASUDE VÕTMINE HOIUSTATAVATE ÜHIKUTE HÄVIMISE KORRAL
TING28

28.1. Kui Laopidaja juures hoitud Hoiustatavad ühikud hävivad tulekahju tõttu või muul põhjusel, loetakse hävimise päev Hoiustatavate ühikute väljaandmise päevaks. Hoiuleandja peab tasuma laotasud ning kui Hoiustatavad ühikud oli kindlustatud Laopidaja kaudu, siis ka kalendrikuudes arvutatud kindlustuspreemia ja -kulud kuni Hoiustatavate ühikute hävimise kuupäevani, viimane kaasa arvatud.

KINDLUSTUS
29. LAOPIDAJA KINDLUSTUSKOHUSTUS
TING29

29.1. Laopidaja ei ole kohustatud Hoiustatavaid ühikuid kindlustama, kui seda ei ole kirjalikult kokku lepitud. Kui Hoiuleandja tellib Laopidajalt Hoiustatavate ühikute kindlustuse, siis ta teeb seda Hoiuleandja kulul vastavalt punkti 30 sätetele.

30. HOIUSTATAVA ÜHIKU KINDLUSTAMINE
TING30

30.1. Kui Laopidaja ja Hoiuleandja on kokku leppinud, et Laopidaja kindlustab Hoiustatavad ühikud Hoiuleandja kulul, siis on Laopidajal õigus kindlustada Hoiustatavad ühikud omal valikul ja Hoiuleandja nimel või lisada selline kindlustus ladustamise kindlustuspoliisi. Hoiustatava ühiku kindlusväärtuse nimetab Hoiuleandja ning see fikseeritakse Vastuvõtmise aktis. Kõigil kindlustamise juhtumitel on Laopidaja igasuguse vastutuseta vahendaja ega vastuta tingimuste eest, milles kindlustusandjatega kokku lepiti, viimaste usaldusväärsuse ega maksevõime eest.
30.2. Kõigil juhtudel, kus Hoiustatav ühik on kindlustatud Laopidaja kaudu, on Laopidajal õigus nõuda välja kindlustushüvitis ja pidada sellest kinni kõik Laopidaja ja teiste osapoolte esitatud õigustatud nõuded Hoiuleandja vastu. Kindlustushüvitise jääk makstakse Hoiuleandjale.
30.3. Kui Hoiustatav ühik on saanud kahjustada või hävinud tulekahju tõttu või mõnel muul põhjusel ja kahjustuste või kaotsimineku hindamisel on soovitatav või vajalik Laopidaja abi, osutab Laopidaja seda, saades kantud kulude eest hüvitist ja oma jõupingutuste eest tasu. Laopidaja võib seada sellise abi sõltuvusse ettemaksust või tagatise esitamisest kõigi nõuete ning käesolevas lõigus viidatud kulude ja tasude kohta, mida Hoiuleandja Laopidajale võlgneb.
30.4. Kindlustusväärtuse teatab Laopidajale Hoiuleandja.

31. KINDLUSTUSE SÕLMIMINE, MUUTMINE JA LÕPETAMINE
TING31

31.1. Mis tahes muudatused kindlustuse tingimustes ja selle lõpetamine on võimalikud vaid siis, kui see on sõlmitud vastavasisulise kirjaliku kokkuleppena.
31.2. Juhul, kui Hoiustatav ühik on kindlustatud määratud perioodiks ning Hoiuleandja ei avalda perioodi lõppedes soovi kindlustuse uuendamiseks, ei ole Laopidaja kohustatud kindlustuslepingut uuendama.
31.3. Hoiustatava ühiku kindlustus lõpeb automaatselt Hoiustatava ühiku väljastamisel.

HOIUSTATAVATE ÜHIKUTE VÄLJASTAMINE
32. HOIUSTATAVA ÜHIKU VÄLJANÕUDMISE ÕIGUS
TING32

32.1. Hoiuleandjal on õigus nõuda Laopidajalt Hoiuleandja nimel ladustatud Hoiustatava ühiku väljastamist.
32.2. Kui Vastuvõtmise akt ei sisalda Hoiustatava ühiku kvaliteedi kirjeldust, kaalu ja mõõtu, siis ei vastuta Laopidaja ühegi Vastuvõtmise akti punkti eest, mis puudutavad Hoiustatava ühiku kvaliteeti, kaalu või suurust.
32.3. Hoiuleandjale kuuluvad kõik õigused Laopidaja juures ladustatud hoiustatavatele ühikutele, sh juhtudel kui Laopidaja osas on algatatud pankroti, täite- või mõni muu seadusest tulenev nõudemenetlus.
32.4. Hoiuleandjal ei ole õigust nõuda Hoiuleandja nimel ladustatud Hoiustatava ühiku väljastamist, kuni Laopidajal on Üldtingimuste ja Lepingu alusel Hoiustatava ühiku osas nõue või kuni on täidetud kõik Hoiustatava ühiku väljastamiseks vajalikud tolli- ja muud formaalsused.

33. HOIUSTATAVATE ÜHIKUTE VÄLJASTAMISE TINGIMUSED
TING33

33.1. Enne, kui Laopidaja väljastab Hoiuleandjale täielikult või osaliselt tema nimel ladustatud Hoiustatavad ühikud, on tal õigus nõuda järgmiste nõuete täitmist:
       33.1.1. laotasud, mida ei ole enne Hoiustatava ühiku väljastamist veel tasutud, tuleb tasuda kokkulepitud suuruses alates viimasest maksest kuni Hoiustatava ühiku väljastamiseni, kuu tasumäärade puhul loetakse mittetäielik kuu terveks kuuks;
       33.1.2. kindlustuspreemiad ja -kulud, mida ei ole enne Hoiustatava ühiku väljastamist veel tasutud, tuleb tasuda Vastuvõtmise aktis märgitud kuu kindlustuspreemia hinnaga alates viimasest maksest kuni Hoiustatava ühiku väljastamiseni, kuu kindlustuspreemiate puhul loetakse mittetäielik kuu terveks kuuks;
       33.1.3. Hoiustatava ühiku väljastamisega seotud tasud vastavalt Laopidaja tasumääradele;
       33.1.4. kulud ja muud väljaminekud, mida Laopidaja on Hoiuleandja nimel kandnud seoses Hoiustatava ühiku tolli- või muude formaalsustega;
       33.1.5. kõik kulud, mis Laopidaja on teinud pärast Hoiustatava ühiku vastuvõtmise kuupäeva:
                 33.1.5.1. Hoiustatava ühiku säilitamiseks;
                 33.1.5.2. Mis tahes ohtude kõrvaldamiseks, mida Hoiustatav ühik põhjustab laole või seal ladustatud muule kaubale;
                 33.1.5.3. Hoiustatava ühiku suhtes meetmete rakendamiseks, mis tulenesid asjaoludest, mille eest Laopidajat ei saa vastutavaks pidada;
       33.1.6. kõik muud Laopidajale tasumisele kuuluvad nõuded.
33.2. Olenemata eelnevate lõigete sätetest, peab Hoiuleandja tasuma laotasud, kindlustuspreemiad ja -kulud Lepingus kokkulepitud ajavahemike järel. Alapunktides 33.1.4 ja 33.1.5 viidatud Laopidaja kulud tuleb hüvitada niipea, kui Laopidaja on neist Hoiuleandjale teatanud.
33.3. Kui Hoiuleandja ei täida kohustusi Laopidaja ees õigeaegselt, on Laopidajal õigus nõuda viivist 0,27% nõude summast igas kalendripäevas.

34. HOIUSTATAVATE ÜHIKUTE ÄRAVIIMINE
TING34

34.1. Hoiuleandja võib pärast kõigi Laopidaja nõuete täitmist (selle kõige laiemas tähenduses) ning Üldtingimuste sätteid järgides viia Hoiustatavad ühikud ära igal ajal.
34.2. Kui ladustamine lepiti kokku kindlaks ajavahemikuks, ei saa Laopidaja Hoiuleandjalt nõuda Hoiustatavate ühikute äraviimist enne kokkulepitud aja möödumist.
34.3. Kui ladustamisperiood ei ole kokku lepitud või kui kokkulepitud ladustamisperiood on möödunud, võib Laopidaja kuuajalise etteteatamisega nõuda Hoiustatavate ühikute äraviimist.
34.4. Kui Laopidaja ei soovi enam Hoiustatavaid ühikuid laos hoida, kutsub ta Hoiuleandja Hoiustatavaid ühikud ära viima.
34.5. Kui Hoiuleandja ei tule väljakutsumisest alates 30 päeva jooksul Hoiustatavatele ühikutele järele või ei organiseeri Hoiustatavate ühikute äraviimist, on Laopidajal õigus Hoiustatavad ühikud maha müüa. Müük toimub vastavalt punkti 37 sätetele.
34.6. Vääramatu jõu esinemisel jääb Leping jõusse, kuid Laopidaja kohustused peatuvad vääramatu jõu toimimise ajaks.
34.7. Väljastamise akt koostatakse ühes eksemplaris, mille allkirjastab Hoiuleandja Hoiustatavate ühikute üleandmise hetkel.

35. HOIUSTATAVATE ÜHIKUTE ENNETÄHTAEGSE ÄRAVIIMISE KOHUSTUS
TING35

35.1. Laopidajal on mõjuval põhjusel õigus igal ajal nõuda Hoiustatavate ühikute äraviimist enne ladustamisperioodi lõppu ilma etteteatamisaja järgimiseta.
35.2. Mõjuva põhjusena mõistetakse asjaolusid, mille puhul ei saa õiglaselt ja mõistlikult hinnates eeldada, et ladustamine võiks jätkuda.
35.3. Hoiustatavate ühikute äraviimisel loetakse mõjuvaks põhjuseks muuhulgas ka see, kui Hoiuleandja ei täida üht või mitut Üldtingimuste sätet või ilmneb, et selle kauba kohalolekul võib tekkida kaotsimineku ja kahjustumise oht muule kaubale, ladustamiskohale, seadmetele või vigastuse oht inimestele, ning kui kaup on kiiresti riknev või loomuliku omaduse tõttu muutustele kalduv ja Hoiuleandja ei ole andnud juhendeid selle vältimiseks või ohjamiseks.
35.4. Hoiuleandja on kohustatud tasuma laotasud täies ulatuses kuni Hoiustatavate ühikute äraviimise päevani.

MUUD TINGIMUSED
36. PANDIÕIGUS
TING36

36.1. Laopidajal on kõigi Lepingust ning varasematest Hoiuleandjaga sõlmitud veo-, ekspedeerimis- ja laolepingutest tulenevate nõuete tagamiseks pandiõigus kogu Hoiuleandjale kuuluva või tulevikus kuuluma hakkava ladustatud Hoiustatavate ühikute suhtes. Pandiõigus laieneb ka ladustatud asja suhtes sõlmitud kindlustuslepingust tulenevatele nõuetele ja Hoiustatava ühiku saatedokumentidele.
36.2. Laopidaja pandiõigus laieneb samuti kindlustushüvitistele, mida ta on saanud või saab Hoiuleandja nimel.
36.3. Hoiustatavatele ühikutele pandiõiguse loomiseks arvab Laopidaja igaühe, kes Hoiuleandja nimel Hoiustatava ühiku ladustamiseks annab, Hoiuleandja poolt volitatuks.
36.4. Nõude tasumata jätmisel müüakse pandiga tagatud Hoiustatavad ühikud kokkuleppel Hoiuleandjaga eraviisiliselt või seaduses ettenähtud korras enampakkumisel.

37. AVALIK MÜÜK
TING37

37.1. Laopidajal on õigus, ilma et see piiraks pandiõiguse sätete kohaldamist, müüa avalikult Laopidaja hoolde antud Hoiustatavad ühikud, kui Hoiuleandja ei vii ladustatud Hoiustatavaid ühikuid ära pärast etteantud tähtaja möödumist või mingil muul ajal juhul, kui tegemist on punktis 35 nimetatud ennetähtaegse kauba äraviimisega mõjuval põhjusel. Laopidajal on õigus tema hoolde antud Hoiustatavad ühikud ilma formaalsusi täitmata müüa või lasta müüa kohas, viisil ja tingimustel, mida Laopidaja peab sobivaks, avalikult või muul seadusega lubatud viisil. Müük toimub Hoiuleandja arvel ning Laopidaja katab saadud tulust kõik nõuded, mis Hoiuleandja võlgneb Laopidajale.
37.2. Kui on tõenäoline, et müügi kulu on suurem kui tulu, või kui ostjaid ei leita hoolimata mõistlikest katsetest neid leida, on Laopidajal õigus Hoiustatavad ühikud ära viia või hävitada. Kõigi nõuete eest, mis on suurenenud avaliku müügi organiseerimise, Hoiustatavate ühikute äraviimise või hävitamise kulu võrra, vastutab Hoiuleandja.
37.3. Müügi lõppedes hoiab Laopidaja pärast kõigi kulude ja Hoiuleandja võlgade kinnipidamist järele jäänud müügitulu Hoiuleandja jaoks viis aastat. Selle aja möödumisel jääb välja nõudmata jäänud tulu Laopidajale.

38. NÕUETE SUMMA
TING38

38.1. Laopidaja tasub Hoiuleandja nõuded pärast endapoolsete Hoiuleandjale esitatud nõuete kinnipidamist.

39. NÕUETE AEGUMINE
TING39

39.1. Lepingust tulenevate Hoiustatavate ühikute kaotsimineku, kahjustumise või vähenemise nõuete või kaasnevate üldiste nõuete aegumistähtaeg on üks aasta. Tahtlikult või raske hooletusega tekitatud kahju hüvitamise nõuete aegumistähtaeg on kolm aastat.
39.2. Kui Laopidaja ei ole teatanud Hoiuleandjale Hoiustatavate ühikute kahjustumisest või vähenemisest, algab nõude aegumistähtaeg päevast, mil Laopidaja andis Hoiustatavad ühikud laost Hoiuleandjale välja. Hoiustatava ühiku täieliku kaotsimineku korral või juhul, kui teatati kahjustumisest või vähenemisest, algab nõude aegumistähtaeg päevast, mil Laopidaja Hoiuleandjale toimunust teatas.

40. NÕUETE AEGUMISPERIOODI ALGUS
TING40

40.1. Hoiustatavate ühikute täielikul hävimisel või kaotsiminekul algab aegumistähtaeg vastavalt punktile 39 päevast, mil Laopidaja teatas Hoiuleandjale hävimisest või kaotsiminekust.

41. HOIUSTATAVA ÜHIKU OMANDIÕIGUSE ÜLEANDMINE VÕI ÜLEMINEK
TING41

41.1. Laopidaja ei tunnista ladustatud Hoiustatava ühiku omandiõiguse või valduse üleandmist või üleminekut või Hoiustatava ühiku vastuvõtmise õiguse üleandmist või üleminekut kolmandale isikule, kuni Hoiuleandja ei ole Laopidajale täielikult tasunud kõiki võlgnetavaid summasid, ning see on Laopidaja suhtes ilma õigusliku tagajärjeta.
41.2. Hoiuleandja on kohustatud Hoiustatava ühiku omandi üleandmisest või üleminekust teatama Laopidajale kohe kirjalikult.
41.3. Olenemata eelnevatest sätetest, ei ole Hoiustatavate ühikute üleandmisel või üleminekul Laopidaja jaoks mingit õiguslikku tähendust ning Laopidaja ei tunnusta seda juhul, kui uus omanik ei ole kirjalikult heaks kiitnud Laopidaja ja algse või üleandnud Hoiuleandja vahelise Lepingu kõiki sätteid ning Üldtingimusi. Sel juhul loetakse eelmise omanikuga sõlmitud Leping uue omanikuga sõlmituks samadel tingimustel.
41.4. Laopidajalt ei nõuta Hoiustatava ühiku üleandmise või ülemineku tunnustamist ning tal on isegi õigus varem antud tunnustus tühistada ja keelduda Hoiustatava ühiku väljastamisest, kui tema arvates ei ole kauba üleandmine või üleminek seaduspärane või kui uus Hoiuleandja ei ole heaks kiitnud Üldtingimusi ega võta neist tulenevaid kohustusi.
41.5. Hoiustatava ühiku üleandmise või ülemineku korral jäävad algne ja uus Hoiuleandja Laopidaja ees solidaarselt vastutavaks kõigi Laopidaja nõuete eest, mis on seotud Hoiustatava ühiku ladustamise või käitlemisega, sõltumata sellest, kas nõue tekkis enne või pärast Hoiustatava ühiku või õiguse üleandmist või üleminekut.

42. VÄÄRAMATU JÕUD
TING42

42.1. Vääramatuks jõuks loetakse asjaolusid, mis ei allu Poolte kontrollile ning mida Pooled ei võinud ega pidanud ette nägema (sealhulgas, kuid mitte ainult, loodusõnnetused, ebatavalised ilmastikutingimused, sõjaseisukord, streik, embargo, liiklusohud), kusjuures Pooled on kohustatud rakendama kohaseid meetmeid, et ära hoida teisele Poolele kahju tekkimine ja tagada võimaluste piires oma Lepingust tulenevate ja sellega seotud kohustuste täitmine.
42.2. Vääramatu jõu asjaolude esinemisel tuleb teist Poolt sellest viivitamatult kirjalikult teavitada.
42.3. Vääramatu jõu asjaolude esinemisel pikeneb teenuse osutamise tähtaeg nimetatud asjaolude esinemise perioodi võrra.
42.4. Kui Vääramatu jõu asjaolud kestavad üle 90 päeva, loetakse Leping lõppenuks täitmise võimatuse tõttu. Sellisel juhul ei ole kummalgi Poolel õigus nõuda teiselt Poolelt vääramatust jõust tingitud Lepingu mittetäitmise või mittekohase täitmisega tekitatud kahju või kulude hüvitamist.

bottom of page